Tieteelliset artikkelit

Ylisitoutumisen yhteydet työuupumukseen ja sen osatekijöihin luokanopettajilla

Opettajien työ on kuormittavaa, ja siksi heillä on myös kohonnut työuupumusriski. Työuupumukseen liittyvät sekä työn piirteet että yksilölliset tekijät, kuten henkilön ominaisuudet ja henkilökohtaiset voimavarat. Ylisitoutuminen on taipumus, jota kuvaavat yksilön tarve kontrolliin, tarve kokea hyväksyntää sekä vaikeus irrottautua työn vaatimuksista vapaa-ajalla. Opettajat ovat usein voimakkaasti työhönsä sitoutuneita, mutta liiallinen sitoutuminen voi olla haitaksi hyvinvoinnille. Tietoa siitä, miten ylisitoutuminen on yhteydessä luokanopettajien työuupumukseen, ei ole vielä riittävästi, jotta voitaisiin kehittää ylisitoutumiseen liittyviä tukitoimia opettajille. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä luokanopettajilla (= 76). Työuupumus ja sen osatekijät (uupumusasteinen väsymys, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen) mitattiin Maslachin työuupumuskyselyllä, ja ylisitoutumista työhön arvioitiin viidellä kysymyksellä. Aineistoa analysoitiin korrelaatioanalyysillä ja lineaarisella regressioanalyysillä. Pienempi määrä työskentelyvuosia oli yhteydessä opettajien korkeampaan työuupumukseen. Regressioanalyysin tulokset osoittivat, että ylisitoutuminen oli yhteydessä työuupumukseen sekä uupumusasteiseen väsymykseen ja kyynistymiseen. Ylisitoutuminen ei ollut yhteydessä ammatillisen itsetunnon heikkenemiseen. Ylisitoutuminen näyttää liittyvän erityisesti uupumusasteiseen väsymykseen ja kyynistymiseen. Tämä uusi tutkimustieto tulisi huomioida, kun kehitetään luokanopettajille kohdennettuja työuupumusriskiä vähentäviä tukitoimia ja työhyvinvoinnin edistämiseen kohdennettuja interventioita.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.