Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2016

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Johanna Kaakinen (varalla Jarno Tuominen), Iiris Ollikainen (SPOL, varalla Eerika Heininen), Kirsi Peltonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Katariina Salmela-Aro, Emma Salo (varapuheenjohtaja) ja Maarit Virta

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen

Tieteellinen sihteeri ja kustannusassistentti: Taina Schakir


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit

Seura osallistui yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n ja Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen kanssa Tampereella 24.–26. elokuuta järjestetyn Psykologia 2016 -kongressin suunnitteluun ja järjestelyihin. Kongressin teema oli ”Ihmisen luonto – Minä, muut ja maailma”. Seuran edustaja järjestelytoimikunnassa oli Jarkko Hautamäki.

Sosiaalipsykologian jaos järjesti yhdessä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa sosiaalipsykologian päivät 26.–27. marraskuuta Tampereella teemana ”Toiseus, vieraus ja kohtaamisia”. Osallistujia oli runsaat 200.

Terveyspsykologian jaos järjesti terveyspsykologian päivät 25.–26. lokakuuta Helsingissä. Osanottajia oli runsaat 200.

Seura osallistui yhteistyössä Profini-tutkijaverkoston kanssa 24.–26. elokuuta 2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tilaisuutena Helsingissä järjestettävän ”Protestant ethics and the languages of identity” -kongressin valmisteluihin. Yhteyshenkilönä toimi Anna-Maija Pirttilä-Backman.

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Seura osallistui yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n, Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ry:n, Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry:n, Suomen Psykologiliiton sekä Top-Forum ry:n kanssa Psykologimessujen 2017 valmisteluun. Messut pidetään 9.–10. marraskuuta 2017 Paasitornissa Helsingissä. Seuraa edusti järjestelytoimikunnassa Jarkko Hautamäki.

Terveyspsykologian jaos järjesti yhdessä valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -toiminnon kanssa tutkijoille ja päätöksentekijöille yhteisseminaarin siitä, miten julkishallinnon suunnittelussa voitaisiin nykyistä enemmän hyödyntää käyttäytymistieteellistä tietoa.

Nuorten tutkijoiden jaos järjesti 20. huhtikuuta Helsingissä ”Terapeuttiset huumeet?”-seminaarin, johon osallistui noin 90 henkeä.

Nuorten tutkijoiden jaos järjesti 31. lokakuuta Helsingissä seminaarin teemana ”Tilastollinen päättömyys psykologiassa”. Osanottajia oli noin 40.

Seura järjesti yhdessä psykologian historian jaoksen kanssa ”Psykologiaa 80 vuotta” -seminaarin 4. lokakuuta Helsingissä juhlistaakseen sitä, että psykologian ensimmäisen oppituolin perustamisesta oli kulunut 80 vuotta ja sen ensimmäisen haltijan Arvo Lehtovaaran syntymästä 111 vuotta. Osanottajia oli noin 15. Järjestelytyöryhmä alkoi valmistella samasta aineistosta Psykologia-lehden historiateemanumeroa.

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto järjesti 15. tammikuuta Helsingissä seminaarin aiheesta ”Hyvinvointia psykologiasta”.  Osallistujia oli noin 120.

Seura järjesti kuukausikokouksia Helsingissä vastuuhenkilönä Jarkko Hautamäki. Aiheena 12.1. oli        ”Flynn-efekti ja älykkyys”, 10.2. ”Musiikki ja psykologia”, 22.3. ”Taistelu unesta – unen merkitys oppimiselle ja hyvinvoinnille” ja 5.4. ”Innostavan koulupäivän kehittäminen”. Marraskuun tilaisuus ”Kuka määrittää mielenterveyden?” järjestettiin 8. marraskuuta yhdessä Suomen Psykologiliiton kanssa. Vuoden viimeisen kuukausikokouksen teemana 13. joulukuuta oli ”Tunteet mielessä, aivoissa ja kehossa”.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimi yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjosi jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Jarkko Hautamäki osallistui Psykologiliiton liittovaltuuston kokoukseen.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Jarl Wahlström ja sihteerinä Hanna Kiiski-Mäki.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestössä Pyry ry:ssä seuraa edusti Jarkko Hautamäki.

Seura oli yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa edustajanaan Jarkko Hautamäki.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisessä testilautakunnassa seuraa edustivat Johanna Kaakinen, Jari Lipsanen ja Johanna Nukari.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edusti Jarkko Hautamäki.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top-Forumissa seuraa edusti Jarkko Hautamäki.

Seura oli Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edusti valtuuskunnan kokouksissa Jarkko Hautamäki. Hän edusti seuraa niin ikään valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmässä.

Seura oli jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustivat Jarkko Hautamäki ja Mari-Pauliina Vainikainen. Taina Schakir osallistui järjestön koulutuksiin.

Psykologia-lehti oli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimi Mari-Pauliina Vainikainen.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura oli Psykologian kansainvälisen unionin, International Union of Psychological Science (IUPsyS) -järjestön, jäsen. Yleiskokousedustajia olivat Annarilla Ahtola ja Jarkko Hautamäki. Jarkko Hautamäki osallistui järjestön kongressiin Jokohamassa Japanissa 24.–29. heinäkuuta. Seura toimi myös IUPsyS:n Suomen-kansalliskomiteana.

Seura oli Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edusti seuraa ja Top-Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa.

Terveyspsykologian jaos, nimettynä kansallisena edustajana Nelli Hankonen, edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä ja kongresseissa.

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ollut.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkoi pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehden suomalaiset toimittajat olivat Kati Heinonen ja Marianna Virtanen.

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimi Katariina Salmela-Aro, ja toimituskunnan jäseninä jatkoivat Katja Kokko ja Lea Pulkkinen.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaos osallistui kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, ”Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet”- ja ”Kognitiivinen neurotiede” -kurssien, järjestämiseen.

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunniteltiin ja toteutettiin emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtajana toimi Mona Moisala ja sihteerinä Soila Kuuluvainen. Jaos kokoontui lounaalle joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina Helsingissä ja rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä. Lisäksi järjestettiin vuosikokous sekä kevät- ja syysseminaari Helsingissä.

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtajana toimi Marko Salonen ja sihteerinä Markus Kaakinen. Jaos toimi valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjesti yhdessä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa sosiaalipsykologian päivät marraskuussa Tampereella.

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimi Nelli Hankonen ja sihteerinä Marja Kinnunen. Jaos toimi johtokunnan ja jäsenverkoston muodossa, ja sillä oli omat www-sivut. Jaos järjesti terveyspsykologian päivät lokakuussa Helsingissä sekä yhdessä valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -toiminnon kanssa yhteisseminaarin tutkijoille ja päätöksentekijöille niin ikään Helsingissä. Jaos edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestössä nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen. Jaos jakoi terveyspsykologian parhaan pro gradun palkinnon.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtaja oli Jussi Silvonen. Jaos järjesti yhdessä seuran kanssa psykologian historiaa käsittelevän seminaarin ja alkoi valmistella seminaarin aineistosta teemanumeroa Psykologia-lehteen.


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 51. vuosikerta ilmestyi kuutena numerona. Päätoimittajana toimi Mari-Pauliina Vainikainen. Toimitussihteeri oli Heli Venhola / Taina Schakir. Toimittajina olivat Katariina Salmela-Aro, Inari Sakki, Simo Salminen ja Taina Schakir. Lehden taittoi Nicolas Schevin. Painotalo oli Printon Trükikoda.

Digitaalista Psykologia-lehteä julkaistiin paperilehden rinnalla. Digilehti vastasi sisällöltään paperilehteä. Digilehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastasi Nicolas Schevin.

Psykologia-lehden tilaushinta oli opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilöjäsenille 58 euroa sekä yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Opiskelijatilauksista ulkomaille laskutettiin 22 euroa ja muista henkilötilauksista ulkomaille 60 euroa. Suomen Psykologiliiton varsinaiset jäsenet saivat lehden 44 euron ja opiskelijajäsenet 20 euron hintaan. Irtonumeron hinta oli 9,5 euroa.

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluivat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtaja oli Tapani Korhonen.

Seura jatkoi julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimi Mari-Pauliina Vainikainen.


Apurahat

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinnon saivat Elena Andreou Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehdystä opinnäytetyöstä ”Narratives of agency in job burnout recovery” sekä Maisa Anttila Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”Tuo polku on kokonaan pois – kolme kokemusta uratavoitteesta luopumisesta”. Kumpikin sai 250 euroa. Työt lukivat Jarkko Hautamäki ja Emma Salo.

Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinnon sai Marjo Flykt Tampereen yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”Prenatal representations predicting parent-child relationship in transition to parenthood”. Palkinto oli suuruudeltaan 500 euroa. Työt lukivat Johanna Kaakinen ja Hannu Räty.

Terveyspsykologian jaos jakoi terveyspsykologian parhaan pro gradun palkinnon Robert Edgrenille ja Anu Sirolalle. Kunniamaininnan saivat Emma Räihä ja Emmiina Ristolainen. He kaikki saivat Psykologia-lehden vuosikerran. Palkittavat työt valitsi Kirsi Honkalampi.

Seura palkitsi lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyneitä koululaisia kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Pia Räsänen.