Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Marjo Flykt, Nelli Hankonen, Otto Mäki (SPOL, varalla Otso Lensu), Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Katariina Salmela-Aro, Emma Salo, Jarno Tuominen, Maarit Virta

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen

Kustannusassistentti: Taina Schakir

 


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit

Seura osallistuu yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n kanssa Psykologia 2018 -kongressin suunnitteluun ja järjestelyihin. Seuran edustaja järjestelytoimikunnassa on puheenjohtaja.

Sosiaalipsykologian jaos järjestää yhdessä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa sosiaalipsykologian päivät 17.–18. marraskuuta Helsingissä.

Terveyspsykologian jaos järjestää syksyllä terveyspsykologian päivät Helsingissä.

Seura osallistuu yhteistyössä Profini-tutkijaverkoston kanssa 24.–26.8. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tilaisuutena Helsingissä järjestettävän "Protestant ethics and the languages of identity" -kongressin valmisteluihin. Yhteyshenkilönä toimii Anna-Maija Pirttilä-Backman.

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Seura osallistuu yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n, Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ry:n, Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry:n, Suomen Psykologiliiton sekä Top-Forum ry:n kanssa Psykologimessujen 2017 järjestelyihin. Messut pidetään 9.–10. marraskuuta Paasitornissa Helsingissä. Seuraa edustaa järjestelytoimikunnassa Jarkko Hautamäki.

Nuorten tutkijoiden jaos järjestää kevätseminaarin ja syysseminaarin Helsingissä.

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto järjestää 21. tammikuuta Jyväskylässä seminaarin teemana "Liikuttava psykologia". Ohjelmassa yhdistetään neuro- ja urheilupsykologiaa.

Seura järjestää kuukausikokouksia Helsingissä vastuuhenkilönä Jarkko Hautamäki. Aiheena 28. helmikuuta on ”PISA-tutkimus ja tulosten kansainvälinen vertailtavuus: Viro ja Suomi”; tilaisuus järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen kanssa. Aiheena 6. huhtikuuta on ”Suomalaisten arvot ja arvojen muutokset” ja 16. toukokuuta ”Unet ja tietoisuus”. Syksyn kuukausikokouksista päätetään myöhemmin.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimii yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjoaa jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Seuraa edustaa liiton liittovaltuuston kokouksissa puheenjohtaja.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Jarl Wahlström ja sihteerinä Hanna Kiiski-Mäki.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestö Pyry ry:ssä seuraa edustavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Seura on yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa. Psykonetin yleiskokouksissa seuraa edustaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai molemmat.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton testikehittelyä edistävässä testilautakunnassa seuraa edustavat Jari Lipsanen, Johanna Nukari ja Susanna Salomäki.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edustaa puheenjohtaja.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top Forumissa seuraa edustaa puheenjohtaja.

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edustaa valtuuskunnan kokouksissa hallituksen kulloinkin valtuuttama edustaja. Valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmässä seuraa edustaa Jarkko Hautamäki.

Seura on jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Psykologia-lehden päätoimittaja.

Psykologia-lehti on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimii lehden päätoimittaja.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura on Psykologian kansainvälisen unionin I.U.Psy.S:n jäsen. I.U.Psy.S:n yleiskokouksessa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola. Seura toimii myös I.U.Psy.S:n Suomen-kansalliskomiteana.

Seura on Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edustaa seuraa ja Top Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa.

Terveyspsykologian jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS)  -järjestön elimissä ja kongresseissa nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen.

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ole.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkaa pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehden suomalaisia toimittajia ovat Kati Heinonen ja Marianna Virtanen.

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimii Katariina Salmela-Aro, ja toimituskunnan jäseninä jatkavat Katja Kokko ja Lea Pulkkinen.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana jatkaa Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaos osallistuu kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet- ja kognitiivinen neurotiede -kurssien, järjestämiseen.

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana toimii Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunnitellaan ja toteutetaan emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtajana toimii Soila Kuuluvainen ja sihteerinä Emma Suppanen. Jaos kokoontuu lounaalle joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina Helsingissä. Lisäksi järjestetään kevät- ja syysseminaari. Syyskaudella pidetään vuosikokous, jonka yhteydessä käydään läpi kuluneen vuoden kongressikuulumiset.

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtaja on Anna-Maija Pirttilä-Backman, varapuheenjohtaja Inari Sakki ja tieteellinen sihteeri Eemeli Hakoköngäs. Jaos toimii valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjestää yhdessä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa sosiaalipsykologian päivät marraskuussa Helsingissä.

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimii Christian Hakulinen ja sihteerinä Maria Törnroos. Jaos toimii johtokunnan ja jäsenverkoston muodossa. Jaoksella on www-sivut, ja lisäksi jaos toimittaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa sähköpostin, Facebook-sivun ja Twitter-tilin välistyksellä ja kehittää viestintäänsä sosiaalisessa mediassa. Syksyllä järjestetään terveyspsykologian päivät. Jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen. Jaos jakaa terveyspsykologian parhaan pro gradun palkinnon. Jaos edistää EHPS:n vuonna 2017 käynnistämän, tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa -blogin (www.practicalhealthpsychology.com) levinneisyyttä Suomessa, ja blogin kansallisena päätoimittajana toimii Nelli Hankonen.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Silvonen. Jaos pyrkii ylläpitämään psykologian tieteenalan ja alan ammattikunnan historiatietoisuutta ja toimimaan niin tieteenhistorian tutkijoiden kuin professiohistoriasta kiinnostuneiden psykologien foorumina. Jaos kokoaa Psykologia-lehden teemanumeron yhteistyössä lehden edustajien kanssa.


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

vuosikerta ilmestyy kuutena numerona. Päätoimittajana toimii Mari-Pauliina Vainikainen. Toimitussihteeri on Heli Venhola / Taina Schakir. Toimittajina ovat Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Simo Salminen ja Taina Schakir. Lehden taittaa Nicolas Schevin. Lehti painetaan Printon Trükikodassa Tallinnassa.

Digitaalisen Psykologia-lehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastaa Nicolas Schevin.

Psykologia-lehden tilaushinta on opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilötilaajille 58 euroa ja yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Psykologiliiton varsinaisille jäsenille hinta on 44 euroa ja opiskelijajäsenille 20 euroa. Ulkomaantilaushinta on opiskelijoille 22 euroa ja muille henkilötilaajille 60 euroa. Irtonumeron hinta on 9,5 euroa.

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluvat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtajana toimii Tapani Korhonen.

Seura jatkaa julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimii Mari-Pauliina Vainikainen.


Apurahat ja palkinnot

Seura jakaa Kirsti Lagerspetzin gradupalkinnon vuoden 2016 parhaalle psykologian pro gradu -työlle Apuraha on suuruudeltaan 300 euroa. Palkinnosta päättää hallitus arvioitsijoiden esityksestä.

Terveyspsykologian jaos jakaa terveyspsykologian vuoden 2016 parhaan pro gradun palkintona Psykologia-lehden vuosikerran.

Paras Psykologia-lehdessä vuonna 2016 julkaistu kirjoitus palkitaan kunniamaininnalla.

Seura palkitsee lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyviä koululaisia kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Pia Räsänen.