Top News 2020

Suomen psykologinen seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Sanna Koskinen, Anne Mäkikangas (varalla Mervi Vänskä), Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Jarno Tuominen, Piia Turunen, Inka Westerlund (SPOL, varalla Heidi Iik)

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen

Tieteellinen sihteeri: Taina Schakir


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit

Seuran yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n ja Pyry ry:n kanssa valmistelema Psykologia 2020 -kongressi, jonka piti olla 19.–21. elokuuta Porthaniassa Helsingissä teemalla ”Muuttuuko ihminen?”, peruttiin koronaviruspandemian takia. Seuraa edusti järjestelytoimikunnassa Jarkko Hautamäki.

Sosiaalipsykologian jaos järjesti yhdessä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian yksikön kanssa virtuaaliset Sosiaalipsykologian päivät teemalla ”Sosiaaliset suhteet muuttuvassa maailmassa” 7.–8. toukokuuta.

Terveyspsykologian jaos järjesti 4.–5. marraskuuta Terveyspsykologian päivät verkkokonferenssina yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. 

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Seura osallistui yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry:n kanssa Psykologimessujen 2021 suunnitteluun. Messut oli tarkoitus pitää 4.–5. marraskuuta 2021 Dipolissa Espoossa, mutta ne peruttiin epävarman koronaviruspandemiatilanteen takia. Seuraa edusti järjestelytoimikunnassa puheenjohtaja. 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto järjesti 25. tammikuuta Turussa seminaarin aiheesta ”Sukupuolen ja seksuaalisuuden psykologiaa”. Osanottajia oli noin 120.

Seuran kuukausikokouksia ei ollut.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimi yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjosi jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Jarkko Hautamäki oli seuran edustaja Psykologiliiton liittovaltuustossa.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Jarl Wahlström ja sihteerinä Max Ervast.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestössä Pyry ry:ssä seuraa edustivat Jarkko Hautamäki ja Anne Mäkikangas.

Seura oli yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa edustajanaan Jarkko Hautamäki.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisessä testilautakunnassa seuraa edustivat Jari Lipsanen, Johanna Nukari ja Susanna Salomäki.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edusti Jarno Tuominen.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top-Forum ry:ssä seuraa edusti Jarkko Hautamäki.

Seura oli Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edusti valtuuskunnan kokouksissa Jarkko Hautamäki.

Seura oli jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustivat Jarkko Hautamäki ja Jussi Silvonen.

Psykologia-lehti oli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimi Jussi Silvonen.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura oli Psykologian kansainvälisen unionin, International Union of Psychological Science (IUPsyS) -järjestön, jäsen. Yleiskokousedustajia olivat Annarilla Ahtola ja Jarkko Hautamäki. Seura toimi myös IUPsyS:n Suomen-kansalliskomiteana.

Seura oli Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edusti seuraa ja Top-Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa.

Terveyspsykologian jaos, nimettynä kansallisena edustajana Nelli Hankonen, edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä ja kongresseissa.

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ollut.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkoi pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehden suomalainen toimittaja oli Taina Hintsa.

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimi Katariina Salmela-Aro, ja toimituskunnan jäseninä jatkoivat Katja Kokko ja Lea Pulkkinen.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaos osallistui kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet- ja Cognitive neuroscience -kurssin, järjestämiseen.

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunniteltiin ja toteutettiin emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtajana toimi Piia Turunen ja sihteerinä Viktória Balla. Jaos piti kerran kuussa lounastapaamisen Helsingissä ja afterwork-tapahtumia Helsingissä ja Zoomissa. Jaoksen nettisivuja, toimintaa sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostitiedotusta kehitettiin. Suunnitelmissa ollut seminaari siirrettiin koronapandemian takia seuraavaan vuoteen. 

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtaja oli Eero Suoninen ja sihteeri Iina Savolainen. Jaos toimi valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjesti virtuaaliset Sosiaalipsykologian päivät yhteistyössä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatutkimuksen ja sosiaalipsykologian oppiaineiden kanssa toukokuussa. 

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimi Aija Logren. Syksyllä järjestettiin Terveyspsykologian päivät verkkokonferenssina yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Jaos edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS)  -järjestön elimissä nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen. Jaos edisti EHPS:n vuonna 2017 käynnistämän, tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa -blogin (www.practicalhealthpsychology.com) levinneisyyttä Suomessa. Blogin kansallisena toimittajana toimi Marleena Vornanen ja Advisory Board -jäsenenä Nelli Hankonen. Keegan Knittle toimi blogin executive committeessa. Ari Haukkala kutsuttiin EHPS:n kunniajäseneksi.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtajana toimi Jussi Silvonen. Jaoksen tavoitteena on ylläpitää psykologian tieteenalan ja alan ammattikunnan historiatietoisuutta ja toimia niin tieteenhistorian tutkijoiden kuin professiohistoriasta kiinnostuneiden psykologien foorumina. Koronaviruspandemian takia toimintaa ei juuri ollut.


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 55. vuosikerta ilmestyi kuutena numerona. Päätoimittajana toimi Jussi Silvonen. Toimitussihteereitä olivat Taina Schakir ja Heli Venhola. Toimittajina olivat Anne Mäkikangas, Miira Niska, Miriam Nokia, Tiina Parviainen, Katarina Pettersson ja Katariina Salmela-Aro. Lehden taittoi Nicolas Schevin. Painotalo oli Printon Trükikoda.

Digitaalista Psykologia-lehteä julkaistiin paperilehden rinnalla. Digilehti vastasi sisällöltään paperilehteä. Digilehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastasi Nicolas Schevin.

Psykologia-lehden tilaushinta oli opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilöjäsenille 58 euroa sekä yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Opiskelijatilauksista ulkomaille laskutettiin 22 euroa ja muista henkilötilauksista ulkomaille 60 euroa. Suomen Psykologiliiton varsinaiset jäsenet saivat lehden 44 euron ja opiskelijajäsenet 20 euron hintaan. Irtonumeron hinta oli 9,5 euroa.

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluivat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtaja oli Tapani Korhonen.

Seura jatkoi julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimi Jussi Silvonen.


Apurahat, palkinnot ja kunniamaininnat

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto 2020 myönnettiin Ida Heikkiselle ja Annamari Järvenniemelle Jyväskylän yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”Perheterapiassa tapahtunut muutos ja sen moniulotteisuus. Perheterapian vaikutukset uhmakkuushäiriö- ja Aspergerin oireyhtymän diagnoosin saaneen lapsen ja perheensä hyvinvoinnissa tapahtuneeseen muutokseen”. Palkinnon suuruus oli 300 euroa. Työt lukivat Jarkko Hautamäki ja Hannu Räty.

Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinto 2020 myönnettiin Pekka Lundin Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa Kuopiossa tekemästä opinnäytetyöstä ”Christian Faith and Recovery from Substance Abuse”. Palkinto oli suuruudeltaan 500 euroa. Työt lukivat Jarkko Hautamäki ja Anna-Maija Pirttilä-Backman.

Psykologia-lehden vuoden 2019 parhaaksi artikkeliksi valittiin Kari Huuskosen, Vilma Hännisen ja Merja Tarvaisen artikkeli ”Vammaisuus ja elämän tarkoitus näkövammaisen Oskari Lehtivaaran elämäntarinassa” (6/2019).

Seura palkitsi lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyneitä koululaisia    kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Pia Räsänen.