Top News 2020

Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Kati Heinonen-Tuomaala, Sanna Koskinen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Noora Sopanen (SPOL), Jarno Tuominen, Piia Turunen

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen

Tieteellinen sihteeri: Taina Schakir


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit 

Seuran yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n ja Pyry ry:n kanssa valmistelema Psykologia 2020 -kongressi, jonka piti olla 19.–21. elokuuta 2020 Porthaniassa Helsingissä teemalla ”Muuttuuko ihminen?”, peruttiin koronaviruspandemian takia. Seuraa kongressin järjestelytoimikunnassa edustava puheenjohtaja selvittää yhdessä Suomen Psykologiliiton puheenjohtajan ja kongressijärjestelyjä organisoivan Helsingin yliopiston psykologian oppiaineen kanssa uutta ajankohtaa kongressin järjestämiseen. 

Sosiaalipsykologian jaos järjestää yhdessä Helsingin yliopiston Social och kommunal högskolanin ja valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalipsykologian tieteenalojen kanssa Zoomin välityksellä Sosiaalipsykologian päivät teemalla ”Hyvinvoinnin monet kasvot” 15.–16. huhtikuuta.

Terveyspsykologian jaos järjestää 4.–5. marraskuuta Terveyspsykologian päivät mahdollisuuksien mukaan hybriditapahtumana yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Helsingissä.

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Seuran yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n, Suomen Psykologiliiton ja                                                       Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry:n kanssa valmistelemat Psykologimessut, jotka oli tarkoitus pitää 4.–5. marraskuuta 2021 Dipolissa Espoossa, peruttiin epävarman koronaviruspandemiatilanteen takia. Seuraa edustaa järjestelytoimikunnassa puheenjohtaja, joka selvittää nyt yhdessä muiden järjestäjätahojen kanssa uutta ajankohtaa Psykologimessuille.

Nuorten tutkijoiden jaos järjestää Zoomin välityksellä ”Toistettavuuskriisi – kokemuksia ja ratkaisuja” -seminaarin 24. maaliskuuta ja mahdollisesti myös toisen seminaarin toimintavuoden aikana.

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto järjestää 30. tammikuuta webinaarin aiheesta ”Itsemurhat”.

Seura järjestää kuukausikokouksia Helsingissä vastuuhenkilönä Jarkko Hautamäki, mikäli se on koronaviruspandemiatilanteen huomioiden mahdollista.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimii yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjoaa jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Seuraa edustaa liiton liittovaltuuston kokouksissa puheenjohtaja.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Jarl Wahlström ja sihteerinä Max Ervast.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestö Pyry ry:ssä seuraa edustavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Seura on yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa. Psykonetin yleiskokouksissa seuraa edustaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai molemmat.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton testikehittelyä edistävässä testilautakunnassa seuraa edustavat Jari Lipsanen, Johanna Nukari ja Susanna Salomäki.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edustaa Jarno Tuominen.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top Forum ry:ssä seuraa edustaa puheenjohtaja.

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edustaa valtuuskunnan kokouksissa hallituksen kulloinkin valtuuttama edustaja.

Seura on jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Psykologia-lehden päätoimittaja.

Psykologia-lehti on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimii lehden päätoimittaja.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura on Psykologian kansainvälisen unionin IUPsyS:n jäsen. IUPsyS:n yleiskokouksessa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja. Seura toimii myös IUPsyS:n Suomen-kansalliskomiteana.

Seura on Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edustaa seuraa ja Top Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa.

Terveyspsykologian jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä ja kongresseissa nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen.

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ole.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkaa pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehden suomalainen toimittaja on Taina Hintsa.

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimii Katariina Salmela-Aro, ja toimituskunnan jäsenenä jatkaa Katja Kokko.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana jatkaa Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaos osallistuu kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet- ja Cognitive neuroscience -kurssin, järjestämiseen.

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana toimii Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunnitellaan ja toteutetaan emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtajana toimii Piia Turunen ja sihteerinä Viktória Balla. Mediavastaava on Soila Kuuluvainen. Jaos pitää lounastapaamisia kerran kuussa Helsingissä ja järjestää mahdollisesti muitakin tapaamisia ja pyrkii aktivoitumaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja sosiaalipsykologian alueella. Jaos järjestää ainakin yhden seminaarin Zoomin välityksellä.

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtaja on Katarina Pettersson ja sihteeri Jennifer de Paola. Jaos toimii valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjestää virtuaaliset Sosiaalipsykologian päivät yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa huhtikuussa.  

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimii Aija Logren. Jaos toimii johtokunnan ja jäsenverkoston muodossa. Jaoksella on www-sivut, ja lisäksi jaos toimittaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa sähköpostin, Facebook-sivun ja Twitter-tilin välityksellä ja kehittää viestintäänsä sosiaalisessa mediassa. Syksyllä järjestetään Terveyspsykologian päivät yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Jaos jakaa terveyspsykologian parhaan pro gradun palkinnon. Jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä. Jaos edistää EHPS:n käynnistämän, tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa -blogin (www.practicalhealthpsychology.    com) levinneisyyttä Suomessa. Blogin kansallisena toimittajana jatkaa Marleena Vornanen ja Advisory Board -jäsenenä Nelli Hankonen. Keegan Knittle toimii blogin executive committeessa.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Silvonen. Jaos pyrkii ylläpitämään psykologian tieteenalan ja alan ammattikunnan historiatietoisuutta ja toimimaan niin tieteenhistorian tutkijoiden kuin professiohistoriasta kiinnostuneiden psykologien foorumina. Jaos osallistuu Psykologian historian museon suunnitteluun ja toteutukseen ja seuran historian dokumentointiin.


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 56. vuosikerta ilmestyy kuutena numerona. Päätoimittaja on Jussi Silvonen. Toimitussihteereitä ovat Taina Schakir ja Heli Venhola. Toimittajina ovat Anne Mäkikangas, Miira Niska, Miriam Nokia, Tiina Parviainen, Katarina Pettersson, Helena Päivinen ja Katariina Salmela-Aro. Lehden taittaa Nicolas Schevin. Lehti painetaan Printon Trükikodassa Tallinnassa.

Digitaalisen Psykologia-lehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastaa Nicolas Schevin.

Psykologia-lehden tulevaisuudesta yhä kovempien open access -paineiden alaisena on käytävä keskustelua valmistauduttaessa seuraavaan toimintavuoteen.

Psykologia-lehden tilaushinta on opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilötilaajille 58 euroa ja yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Psykologiliiton varsinaisille jäsenille hinta on 44 euroa ja opiskelijajäsenille 20 euroa. Ulkomaantilaushinta on opiskelijoille 22 euroa ja muille henkilötilaajille 60 euroa. Irtonumeron hinta on 9,5 euroa.

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluvat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtajana toimii Tapani Korhonen.

Seura jatkaa julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimii lehden päätoimittaja.


Apurahat, palkinnot ja kunniamaininnat

Seura jakaa Kirsti Lagerspetzin gradupalkinnon vuoden 2020 parhaalle psykologian pro gradu      -työlle. Palkinnoista ja palkintosummista päättää hallitus arvioitsijoiden esityksestä.

Terveyspsykologian jaos jakaa terveyspsykologian vuoden 2020 parhaan pro gradun palkintona Psykologia-lehden vuosikerran.

Seuran hallitus valitsee Psykologia-lehden vuoden 2020 parhaan artikkelin, jonka kirjoittaja tai kirjoittajat palkitaan kunniakirjalla.

Seura palkitsee lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyviä koululaisia kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Pia Räsänen.