Artikkelien tiivistelmät

Artikkelien tiivistelmät (06/2014)

Olli Lehtonen, Marja-Leena Kauronen & Valdemar Kallunki

Terveyskäyttäytymisen kehä ja sen merkitys nuorten aikuisten elämäntyytyväisyydelle

Tässä tutkimuksessa testaamme prosessuaaliseen terveyskäsitykseen perustuvaa terveyskäyttäytymisen kehää ja sen suhdetta elämäntyytyväisyyteen nuorilla aikuisilla. Rakenneyhtälömallilla kootulla terveyskäyttäytymisen kehällä tutkimme pystyvyyden tunteen, terveyskäyttäytymisen sekä terveys- ja elämäntyytyväisyyden suhteita nuorten aikuisten keskuudessa, terveyden edistämisen kannalta keskeisissä kohderyhmissä. Tuloksemme korostavat nuorten aikuisten ikävaihetta terveyden edistämisessä, jolloin terveyskäyttäytymisen itseään tukeva kehä voi muodostua. Kehän muodostumattomuus perheellisillä, työttömillä ja korkeasti koulutetuilla osoittaa tarpeen kehittää terveyden edistämisen menetelmiä erikseen tietyille kohderyhmille. Tulosten mukaan terveystyytyväisyydellä on nuorille aikuisille ensisijaisesti välineellinen merkitys elämäntyytyväisyyden tavoittelussa.

Avainsanat: pystyvyys, terveyskäyttäytyminen, terveystyytyväisyys, elämäntyytyväisyys, nuoret aikuiset, elintapaohjaus


Helena Thuneberg, Hannu Salmi & Mari-Pauliina Vainikainen

Tiedenäyttely, motivaatio ja oppiminen

Informaalin oppimisen ja formaalin opetuksen yhdistäminen avoimina oppimisympäristöinä on pedagoginen menetelmä, jonka tuloksista on ollut aiemmin lähinnä arkitietouteen perustuvia käsityksiä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää menetelmän yhteyttä motivaatioon sekä arvioida oppilaiden oppimista koulun ulkopuolisessa tiedenäyttelyssä. Heurekan kiertävään tiedenäyttelyyn osallistui 565 kuudesluokkalaista suurten kaupunkien ulkopuolella. Ennen näyttelykäyntiä oppilaat osallistuivat alkutietotestiin, päättelytestiin ja motivaatiokyselyyn sekä arvioivat oppimistaan koulukontekstissa. Käynnin jälkeen oppilaat vastasivat tilannemotivaatiota koskevaan kyselyyn ja jälkitietotestiin. Tiedenäyttelyn jälkeisen tietotestin tulokset osoittivat, että oppilaiden osaaminen oli lisääntynyt aiemmasta osaamistasosta riippumatta. Sisäistä motivaatiota heijastava hyvä suhteellisen autonomian kokemus (Relative Autonomy Index, RAI) edistää oppimista teorian mukaan, ja tässäkin tutkimuksessa se oli yhteydessä parempaan osaamiseen. Koulussa menestyvimmät olivat sisäisesti motivoituneimpia. Tiedenäyttely sai oppilaissa aikaan tilannemotivaatiovaikutuksen, joka ei riippunut koulumenestyksestä. Tilannemotivaatio ennusti näyttelyn jälkeistä osaamista. Pojat menestyivät alkutietotestissä paremmin kuin tytöt. Tytöt kuitenkin kuroivat tämän osaamiskuilun umpeen jälkitietotestissä, mitä voidaan pitää osoituksena oppimistapahtuman onnistumisesta myös sukupuolierojen näkökulmasta.

Avainsanat: sisäinen motivaatio, tilannemotivaatio, tiedekeskus, suhteellisen autonomian indeksi, RAI – Relative Autonomy Index, informaali oppiminen, oppimisympäristöt


Jaana Haapasalo

”Olen erittäin hyvä, ellen täydellinen” – haitallinen perfektionismi aikuisiässä

Perfektionismilla tarkoitetaan yleensä itseen kohdistuvia liian korkeita, joustamattomia ja ankaria vaatimuksia, joita on joko mahdoton täyttää tai joiden saavuttamiseksi on käytettävä ylenpalttisesti aikaa ja voimavaroja. Perfektionisti pyrkii pakonomaisesti ja joustamattomasti kohti ylimitoitettuja tavoitteitaan ja punnitsee omaa arvoaan yksinomaan suoritustensa kautta. Samalla hän on jatkuvasti huolissaan mahdollisista epäonnistumisista ja arvioi itseään ylikriittisesti. Tässä katsauksessa tarkastellaan perfektionismin eri puolia, kehitystä, arviointimenetelmiä ja yhteyksiä psyykkisiin häiriöihin. Tavoitteena ei ole täydellinen katsaus perfektionismiin, vaan painopiste on aikuisiän haitallisessa perfektionismissa ja sen yhteyksissä psyykkisiin häiriöihin. Psykologin kliinisessä asiakastyössä haitallinen perfektionismi voi tulla vastaan esimerkiksi ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden, syömishäiriöiden, masennuksen, stressin ja työuupumuksen arvioinnissa ja hoidossa.

Avainsanat: perfektionismi, arviointi, vanhemmuus, skeemat, psyykkiset häiriöt, kognitiivinen käyttäytymisterapia