Tieteelliset Artikkelit

Tavoiteorientaatiot, koulutustavoitteet ja koulumenestys kuudennella luokalla

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia tavoiteorientaatioryhmiä voidaan löytää kuudennella luokalla ja miten ryhmät eroavat toisistaan henkilökohtaisten koulutustavoitteiden, niiden arviointien (merkitys, vaivannäkö, saavuttaminen ja kuormitus) sekä koulumenestyksen suhteen. Oppilaat (= 745) jaettiin tavoiteorientaatioryhmiin hyödyntäen henkilösuuntautunutta lähestymistapaa ja K-keskiarvon klusterianalyysia. Avointen kysymysten vastaukset liittyen koulutustavoitteisiin luokiteltiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Ryhmien välisiä eroja tutkittiin ristiintaulukoinnin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Löytyi neljä tavoiteorientaatioryhmää: suoritus-välttämisorientoituneet (30 %), oppimisorientoituneet (25 %), menestysorientoituneet (22 %) ja välttämisorientoituneet (23 %). Valtaosa oppilaiden koulutustavoitteista liittyi arvosanoihin. Myös opiskeluun panostamiseen, oppimiseen, jatkokoulutukseen ja menestymiseen liittyviä tavoitteita mainittiin. Parhaiten koulussa menestyivät oppimis- ja menestysorientoituneet. He myös kokivat koulutustavoitteensa merkityksellisiksi ja arvioivat edistyvänsä hyvin niiden saavuttamisessa. Suoritus-välttämis- ja menestysorientoituneet oppilaat arvioivat koulutustavoitteensa kuormittavammaksi kuin oppimisorientoituneet. Tulokset osoittavat, että kuudennen luokan päättyessä koulussa on hyvin eri tavoin motivoituneita oppilaita. Oppimista painottavat oppilaat arvioivat tavoitteitaan hyvin myönteisesti, mutta suoritushakuisuus on yhteydessä koulutustavoitteen kuormittavaksi ja stressaavaksi kokemiseen.

Avainsanat: motivaatio, tavoiteorientaatiot, henkilökohtaiset tavoitteet, koulutustavoitteet, koulumenestys

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.