Tieteelliset artikkelit

Työstä palautumisen kokemusten yhteys arjen kognitiivisiin virheisiin suomalaisilla opettajilla

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, miten suomalaisten opettajien työstä palautumisen kokemukset (työstä irrottautuminen, rentoutuminen, kontrolli, taidonhallinta, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus) vapaa-ajalla ovat yhteydessä heidän arjessa kokemiinsa kognitiivisiin virheisiin. Kognitiiviset virheet ovat muistiin, havaitsemiseen tai toimintaan liittyviä lipsahduksia, jotka yhdistetään kognitiivisen kontrollin ongelmiin. Lisäksi tutkimme, miten ikä, sukupuoli, työn aikapaineet ja uniongelmat selittävät kognitiivisia virheitä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena toukokuussa 2017 (= 909). Osallistujat olivat suomalaisia opettajia ja rehtoreita, joista valtaosa (93 %) työskenteli peruskoulussa. Osallistujien keski-ikä oli 51 vuotta, ja heistä 78 prosenttia oli naisia. Hierarkkisen regressioanalyysin tulokset osoittivat, että vähäiset rentoutumisen ja kontrollin kokemukset vapaa-ajalla, nuorempi ikä, naissukupuoli, työn aikapaineet ja uniongelmat olivat yhteydessä siihen, että kognitiivisia virheitä raportoitiin enemmän. Tutkituista tekijöistä uniongelmat osoittautuivat merkityksellisimmäksi selittäjäksi. Tutkimuksemme tuotti uutta tietoa siitä, että vapaa-ajan palautumisen kokemuksista erityisesti rentoutuminen ja kontrolli ovat yhteydessä vähäisempiin itseraportoituihin kognitiivisiin virheisiin. Tämä tieto voi lisätä ymmärrystä hahmottaa palautumisen merkitystä arkielämän kognitiivisissa prosesseissa.

Avainsanat: työstä palautuminen, palautumisen kokemukset, kognitiiviset virheet, opettajat

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.