Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2022

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Kati Heinonen-Tuomaala, Sanna Koskinen, Maria Lampilahti (SPOL), Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Jarno Tuominen, Piia Turunen

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen

Tieteellinen sihteeri: Taina Schakir


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit 

Seuran yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n ja Pyry ry:n kanssa valmistelema Psykologia-kongressi päätettiin järjestää seuraavan kerran Helsingissä 2024. Seuraa edusti järjestelytoimikunnassa Jarkko Hautamäki. 

Sosiaalipsykologian jaos järjesti Sosiaalipsykologian päivät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston           sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa 5.–6. toukokuuta Kuopiossa. Teemana oli ”Divisions –  visual and other approaches to current social psychology”. Osallistujia oli 150.

Terveyspsykologian jaos järjesti yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Terveyspsykologian päivät 2.–3. marraskuuta Helsingissä. Osanottajia oli 100. 

Käyttäytymisneurotieteen jaos osallistui Jyväskylässä 24.–25. marraskuuta järjestetyn Behavioral and Brain Science -seminaarin toteuttamiseen. Osanottajia oli 120.

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Nuorten tutkijoiden jaos NuTu oli mukana järjestämässä Läpinäkyvää tiedettä -verkoston ja Suomen Filosofisen yhdistyksen kanssa Zoomissa 8. syyskuuta poikkitieteellistä tapahtumaa "Mielen mittaaminen – paneelikeskustelu”, jolla oli noin 160 osanottajaa.   

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry järjesti Zoomin välityksellä ”Digitalisaatio ja   yksinäisyys” -seminaarin 5. marraskuuta. Osallistujia oli noin 60.  

Seuran kuukausikokouksia ei järjestetty.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimi yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjosi jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Jarkko Hautamäki oli seuran edustaja Psykologiliiton liittovaltuustossa. 

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Jarl Wahlström ja sihteerinä Max Ervast. 

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestössä Pyry ry:ssä seuraa edusti Jarkko Hautamäki.

Seura oli yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa edustajanaan Jarkko Hautamäki.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisessä testilautakunnassa seuraa edustivat Jari Lipsanen ja Susanna Salomäki. 

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edusti Jarno Tuominen.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top-Forum ry:ssä seuraa edusti Jarkko Hautamäki. 

Seura oli Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edusti valtuuskunnan kokouksissa Jarkko Hautamäki. 

Seura oli jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustivat Jarkko Hautamäki ja Jussi Silvonen. 

Psykologia-lehti oli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimi Jussi Silvonen.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura oli Psykologian kansainvälisen unionin, International Union of Psychological Science (IUPsyS) -järjestön, jäsen. Yleiskokousedustajia olivat Jari Lipsanen ja Jarkko Hautamäki. Seura toimi myös IUPsyS:n Suomen-kansalliskomiteana. 

Seura oli Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edusti seuraa ja Top-Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa. 

Terveyspsykologian jaos, nimettynä kansallisena edustajana Nelli Hankonen, edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä ja kongresseissa. 

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ollut.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Scandinavian Journal of Psychology -lehdellä ei ollut suomalaista toimittajaa. 

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimi Katariina Salmela-Aro. Toimituskunnan jäsenenä jatkoi Katja Kokko.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaos osallistui kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, Kognitiivisen neurotieteen kurssin sekä Kognitiivisen ja neuropsykologian peruskurssin, toteuttamiseen. Jaos osallistui myös Jyväskylässä marraskuussa järjestetyn Behavioral and Brain Science -seminaarin toteuttamiseen. 

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunniteltiin ja toteutettiin emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtajana toimi Piia Turunen ja sihteerinä Soila Kuuluvainen. Jaos järjesti kerran kuukaudessa lounastapaamisia ja afterwork-tapahtumia Helsingissä ja Zoomissa. Jaos oli mukana järjestämässä Läpinäkyvää tiedettä -verkoston ja Suomen Filosofisen yhdistyksen kanssa poikkitieteellistä tapahtumaa "Mielen mittaaminen – paneelikeskustelu” Zoomissa syyskuussa.   

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtaja oli Eemeli Hakoköngäs ja sihteeri Jari Martikainen         yhdessä Helena Rovamon kanssa. Jaos toimi valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjesti Sosiaalipsykologian päivät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa toukokuussa Kuopiossa. 

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimi Petri Karkkola. Jaos järjesti marraskuussa Terveyspsykologian päivät yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Helsingissä. Jaos edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen. Lisäksi jaos toimitti tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa -blogin                      (www.practicalhealthpsychology.com) suomenkielisiä julkaisuja. Blogin kansallisena toimittajana toimi Marleena Vornanen ja Advisory Board -jäsenenä Nelli Hankonen. Keegan Knittle toimi blogin executive committeessa. 

Psykologian historian jaoksen puheenjohtajana toimi Jussi Silvonen. Jaoksen tavoitteena oli ylläpitää psykologian tieteenalan ja alan ammattikunnan historiatietoisuutta ja toimia niin tieteenhistorian tutkijoiden kuin professiohistoriasta kiinnostuneiden psykologien foorumina. Jaos osallistui myös seuran puheenjohtajan kanssa seuran historian dokumentointiin.


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 57. vuosikerta ilmestyi kuutena numerona. Päätoimittajana toimi Jussi Silvonen. Toimitussihteereitä olivat Taina Schakir ja Heli Venhola. Toimittajina olivat Anne Mäkikangas, Miira Niska, Miriam Nokia, Tiina Parviainen, Katarina Pettersson, Helena Päivinen ja Katariina Salmela-Aro. Lehden taittoi Nicolas Schevin. Painotalo oli Printon Trükikoda. 

Digitaalista Psykologia-lehteä julkaistiin paperilehden rinnalla. Digilehti vastasi sisällöltään paperilehteä. Digilehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastasi Nicolas Schevin.

Päätoimittaja aloitti valmistelut lehden tähänastisten numeroiden digitalisoimiseksi sekä  lehden arkiston samoin kuin lehden julkaisemisen siirtämiseksi Journal.fi-alustalle.

Psykologia-lehden tilaushinta oli opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilöjäsenille 58 euroa sekä yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Opiskelijatilauksista ulkomaille laskutettiin 22 euroa ja muista henkilötilauksista ulkomaille 60 euroa. Suomen Psykologiliiton varsinaiset jäsenet saivat lehden 44 euron ja opiskelijajäsenet 20 euron hintaan. Irtonumeron hinta oli 9,5 euroa. 

Muu julkaisutoiminta 

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluivat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtaja oli Tapani Korhonen. 

Seura jatkoi julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimi Jussi Silvonen.


Apurahat, palkinnot ja kunniamaininnat 

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto 2022 myönnettiin Sara Liinamolle Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineeseen tehdystä opinnäytetyöstä ”Persoonallisuustesti sosiaalisena konstruktiona. Diskurssianalyyttinen tutkimus psykologisesta testaamisesta osana rekrytointia”. Palkintosumma oli 300 euroa.

Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinto 2022 myönnettiin Jonne O. Hietaselle Tampereen yliopiston psykologian oppiaineeseen tehdystä opinnäytetyöstä ”All Eyes on Eye Contact. Studies on cognitive, affective, and behavioral effects of eye contact”. Palkintosumma oli 500 euroa.

Parhaan terveyspsykologian vuoden 2021 pro gradu -työn tekijänä palkittiin Elli Muttonen hänen Helsingin yliopiston psykologian oppiaineeseen tekemästään opinnäytetyöstä ”Eristikö korona vanhuspalveluiden asiakkaat yksinäisiksi?”. Hän sai  kunniakirjan ja Psykologia-lehden vuosikerran.

Psykologia-lehden vuoden 2021 parhaaksi artikkeliksi Psykologia-lehden toimitusneuvostona toimiva seuran hallitus valitsi Juuli Halosen, Rosa Rintalan, Matilda Sorkkilan, Anna Röngän ja Kaisa Aunolan artikkeli ”Vanhempien käsitykset ihannevanhemman ominaisuuksista ja yhteiskunnan vanhemmille asettamista ihanteista Suomessa”. Kirjoittajat palkittiin kunniakirjalla. Artikkelit luki Jarkko Hautamäki.

Seura palkitsi lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyneitä koululaisia            kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Anne Riekkinen.