Tieteelliset artikkelit

Psykologinen turvallisuus ja uudistava toiminta

Nykypäivän työelämä ei ole enää samalla tavoin vakaata ja ennakoitavaa kuin aikaisemmin, joten työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän uudistumista ja uuden oppimista. Tämä uudistuminen tapahtuu usein kompleksisessa ja monitasoisessa organisaatiotodellisuudessa, jossa keskeistä on yhteistyö, avoin kommunikaatio ja uskallus uuden kokeilemiseen. Jotta työntekijät uskaltavat jakaa ideoitaan ja ajatuksiaan ja kokeilla uutta, tarvitaan psykologista turvallisuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää psykologisen turvallisuuden tilaa suomalaisessa työelämässä ja sen yhteyksiä uudistavaan toimintaan. Aineistona käytettiin Tilastokeskuksen vuoden 2018 Työolotutkimuksen aineistoa. Tutkimusjoukko rajautui niihin, jotka työskentelivät tiimissä ja joilla oli yhteinen tehtävä ja mahdollisuus itse suunnitella työtään (= 3028). Analyyseissa hyödynnettiin logistisia regressiomalleja. Tulokset osoittivat korkean psykologisen turvallisuuden olevan yhteydessä uudistavaan toimintaan työssä, kun uudistumista arvioitiin tehtyjen aloitteiden määrän (OR = 1.53, 95 % LV 1.31, 1.78) ja uusien ideoiden soveltamisen (OR = 3.28, 95 % LV 2.76, 3.89) avulla. Tulokset olivat samankaltaisia miehillä ja naisilla sekä tarkasteltuna ammattiaseman, työn ennakoitavuuden ja digitaalisuuden mukaan, eivätkä ne oleellisesti muuttuneet, kun ikä, sukupuoli ja ammattiasema huomioitiin malleissa. Tutkimuksemme perusteella psykologisen turvallisuuden edistäminen on tärkeää organisaation uudistumisen kannalta erityyppisissä ammateissa ja töissä.

Avainsanat: työelämä, psykologinen turvallisuus, uudistuminen, tiimi, esihenkilö

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.