Tieteelliset Artikkelit

Terveystarkastukset ovat työterveyshuollon keskeinen toimintatapa, joiden tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien ja oireiden ehkäiseminen sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn tukeminen. Terveystarkastusten tuloksellisuuden kannalta ratkaisevaa on hoitajien ohjausosaaminen. Tutkimus on osa hanketta, jossa työterveyshoitajille toteutettiin lyhyt koulutusinterventio ohjausvuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi. Aineistona on 16 videoitua terveystarkastusta kolmelta hoitajalta. Tutkimuksessa tarkastellaan keskustelunanalyysin keinoin, kuinka terveyteen ja työkykyyn liittyvistä suunnitelmista keskustellaan ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen. 

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit
cover im01

Vertaistuki on todettu vaikuttavaksi ohjauskeinoksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vertaistukea vuorovaikutuksen mikrotasolla keskustelunanalyyttisen, vertailevan tapaustutkimuksen avulla. Aineisto koostuu viiden pienyrittäjänaisten vertaisryhmäohjausprosessin videoinneista. Näiden strukturoitujen, ratkaisukeskeisten ryhmien tarkoitus oli edistää osallistujien työkykyä ja terveellisten elintapojen omaksumista. Vuorovaikutusanalyysin pohjana ovat yhden ryhmän osallistujien selvästi muita vähäisemmät kokemukset saamastaan vertaistuesta ohjauksen lopuksi toteutetussa kyselyssä. Analyysin kautta pyrimme ymmärtämään, mitkä ryhmäohjauksen vuorovaikutuksen ilmiöt voisivat liittyä ryhmäläisten kokemusten erilaisuuteen. Huomiomme kohdistuu tapoihin, joilla osallistujat osoittavat keskinäistä myötätuntoa.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Tutkimuksessa tarkastellaan työskentelyongelman määrittelyn tapoja opintopsykologin vastaanoton vuorovaikutuksessa opiskelijan ja opintopsykologin välillä. Työskentelyongelman määrittely on keskeinen toiminto opintopsykologitapaamisten ensimmäisillä tapaamiskerroilla ja keskeinen allianssin rakentamisen keino. Selvitämme, miten tämä toiminto rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten osapuolet osallistuvat siihen. Tutkimuksen aineistona on yliopiston opintopsykologien yksilövastaanotoilla videoituja aitoja keskusteluja. Tutkimusmenetelmänä on keskustelunanalyysi. Kuvaamme kaksi erilaista tapaa, joilla työskentelyongelma tulee esille ja yhteiseksi toiminnan kohteeksi. Ongelmaa voidaan ensinnäkin käsitellä alusta pitäen tunnistettuna, vaikka tällöinkin opiskelijalle varataan mahdollisuus kertoa asia omin sanoin. Tavallisempi tapa on, että opintopsykologi tekee työskentelyongelmatarjouksen ehdottamalla sitä kuultuaan opiskelijan kuvausta tilanteestaan ja kyseltyään taustoittavia kysymyksiä. Opiskelija voi hyväksyä tai väistää opintopsykologin ehdotuksen.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Dialogisessa prosessikonsultaatiossa asiakas nähdään ongelmiensa ja niihin liittyvien ratkaisujen omistajana. Konsultaatiokeskusteluissa asiakasta tuetaan ottamaan vastuuta tilanteesta ja asettumaan toimijaksi suhteessa sen ratkaisemiseen. Näiden ihanteiden edistämistä konsultaation vuorovaikutuskäytännöissä on kuitenkin tutkittu varsin vähän. Tässä artikkelissa tarkastelemme ohjattavien vastuunottoa ja toimijuuden muodostumista työyhteisön yhteistyön parantamiseksi järjestetyssä konsultaatiotilanteessa. Tutkimuksen aineiston muodostivat yhdestä konsultaatiotapaamisesta tehty äänitallenne ja sen litteraatio. Aineiston analyysissä on hyödynnetty positiointiteorian käsitteitä.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteisen päätöksenteon rakentumista mielenterveyskuntoutujien ja heidän ohjaajiensa välisessä vuorovaikutuksessa Klubitalo-toiminnan kontekstissa. Huomiomme kohdistuu keinoihin, joilla ohjaajat säätelevät mielenterveyskuntoutujien osallisuutta tekeillä oleviin päätöksiin pyrkien yhtäältä 1) edistämään vuorovaikutuksen osallistujien tasavertaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja toisaalta 2) varmistamaan, että vuorovaikutuksessa saadaan ylipäätään jonkinlaisia päätöksiä tehdyksi. Aineistona on 30 videotallennettua ryhmätapaamista, joita on analysoitu keskustelunanalyysin menetelmällä. Tarkasteltavat ohjaajien vuorovaikutuskäytänteet ilmenevät päätöksentekosekvenssien eri vaiheissa. Analyysimme havainnollistaa, kuinka ohjaajat voivat käynnistää päätöksentekosekvenssin käsittelemällä jälkikäteen ehdotuksina sellaisiakin kuntoutujien vuoroja, jotka eivät tällaisina tulleet alun perin käsitellyiksi. Tilanteissa, joissa ohjaajien omat ehdotukset eivät saa kuntoutujilta vastakaikua, ohjaajat saattavat itse edistää päätöksentekosekvenssiä muistuttamalla kuntoutujia tiedollisesta pääsystä ehdotusta koskevaan tietoon tai kalastelemalla samanmielisyyden ja sitoutumisen ilmaisuja ehdotettuun asiaan.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Autismiin liittyy monenlaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Tämän artikkelin lähtökohtana ovat aiemmassa tutkimuksessa tehdyt havainnot siitä, kuinka sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet näkyvät kuntoutuskeskusteluissa, joissa 11–13-vuotiaat lievästi autistiset, suomea äidinkielenään puhuvat pojat keskustelevat toistensa ja kuntouttajiensa kanssa. Keskustelunanalyysin menetelmää hyödyntäen pohdimme autististen poikien ongelmia vuorovaikutuskumppanin tulkitsemisessa, kielellisessä ja kehollisessa ilmaisussa sekä prosodiassa. Tarkastelemme yhtäältä ymmärrysongelmien ratkaisuun tähtääviä korjausjaksoja, toisaalta kuntouttajien ammatillista ja pedagogista toimintaa. Osoitamme, että samalla kun kuntouttajat pyrkivät vihjeiden avulla ylläpitämään intersubjektiivisuutta ja ratkaisemaan ymmärrysongelmia, he myös kommunikoivat ymmärrystä vuorovaikutuksen yleispätevistä normeista, joita poikien odotetaan kuntoutuksen myötä vähitellen oppivan hallitsemaan. Vuorovaikutustaitoihin liittyvä kuntouttajien opettamisorientaatio on tavallisesti implisiittistä, normaaleihin arkisen ja symmetrisen vuorovaikutuksen korjauskäytänteisiin nojaavaa toimintaa.

Lue lisää

Kirjat
09 kir 01 im01

Jaana Sellmanin ja Tuula Tykkyläisen kirja on laaja tiedollinen ponnistus, joka kertoo puheterapiatyöstä ja kuntoutuksen olemuksesta. Kirja pyrkii pois puheterapian menetelmä- tai häiriönäkökulmasta ja tarjoaa tilalle keskustelunanalyysin näkökulmaa. Keskustelunanalyysi tarkastelee vuorovaikutusta osallistujien yhteisenä saavutuksena. Kirjoittajat Sellman ja Tykkyläinen siirtävät tämän ajatuksen puheterapeuttiseen kuntoutumiseen. Kuntoutuminen ei ole pelkästään välineiden ja menetelmien toistavaa käyttöä, vaan se sisältää paljon vuorovaikutuksellisia elementtejä puheterapeutin ja asiakkaan (ja tämän lähipiirin) välillä. Teos on tietokirja, jonka tavoitteena on yhdistää ammatillinen kokemus puheterapiatyöstä, vuorovaikutuksen merkitys ja keskustelunanalyysilla saatu tutkimustieto. Lukijakunnaksi toivotaan jo ammatissa toimivia puheterapeutteja, opiskelijoita ja muita terveydenhuollon, kuntoutuksen ja kasvatuksen ammattilaisia.

Lue lisää