Tieteelliset artikkelit

Suomenkielisen MAIA-2-mittarin validointitutkimus yleisväestöaineistolla

Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness 2 (MAIA-2) on 37 väittämästä koostuva kehotietoisuuden itsearviointimenetelmä. Tässä tutkimuksessa validoitiin suomennettu MAIA-2-mittari yleisväestöotoksessa (= 285). Tutkimuksessa määritettiin mittarin faktorirakenne ja tutkittiin sen psykometrisiä ominaisuuksia. Tuloksia tarkasteltiin suhteessa MAIA-2-mittarin alkuperäistutkimuksiin sekä muissa maissa tehtyihin validointitutkimuksiin. Tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin eksploratiivista ja konfirmatorista faktorianalyysia, Cronbachin alfakerrointa sekä Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa. Sopivuusindeksin tasoa verrattiin aiempien validointitutkimusten ja alkuperäisvalidointien indekseihin sekä yleisesti hyväksyttäviin raja-arvoihin. Konvergentin ja divergentin validiteetin tarkastelussa verrokkimittareina olivat Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) ja Pain Catastrophizing Scale (PCS). Tutkimus vahvisti teorian mukaisen kahdeksanfaktorisen rakenteen suomenkielisessä MAIA-2-mittarissa. Cronbachin alfan arvot olivat kauttaaltaan hyväksyttäviä. MAIA-2:n faktoreiden ja verrokkimittareiden välisten korrelaatioiden tarkastelu tuki mittarin konvergenttia ja divergenttiä validiteettia. Mittarin psykometriset ominaisuudet osoittautuivat pääosin yhdenmukaisiksi muiden mittarin kieliversioiden validointitutkimusten kanssa. Suomenkielistä MAIA-2-mittaria voidaan pitää sisäisesti johdonmukaisena ja luotettavana kehotietoisuuden eri ulottuvuuksia mittaavana arviointimenetelmänä.

Avainsanat: Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness 2 (MAIA-2), kehotietoisuus, interoseptio, validointitutkimus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.