Tieteelliset artikkelit

Asenteiden, motivaation, sukupuolen ja matematiikan osaamisen yhteydet Suomen PISA 2018 -tutkimuksessa

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten asenteet ja motivaatio, sukupuoli ja matematiikan osaamistaso ovat yhteydessä toisiinsa. Lisäksi tutkittiin, millaisia ryhmiä oppilaista voidaan muodostaa asenne- ja motivaatiomuuttujien perusteella ja miten nämä ryhmät eroavat toisistaan. Aineistona käytettiin vuoden 2018 Suomen PISA-aineistoa (= 5 649). Asenteita ja motivaatiota tarkasteltiin sukupuolen ja matematiikan osaamistason mukaan. Oppilaiden ryhmittelyssä käytettiin latenttia profiilianalyysia. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja χ2-testillä. Tulokset osoittivat, että heikoissa ja keskitason osaajissa pojat ovat kilpailuhenkisempiä kuin tytöt, kun taas näillä osaamistasoilla tyttöjen asenteet koulunkäyntiä kohtaan ovat myönteisempiä ja heillä on vahvempi suoritusmotivaatio. Sukupuolten välillä ei ollut eroa minäpystyvyydessä, mutta tytöillä epäonnistumisen pelko oli selvästi voimakkaampaa kuin pojilla. Asenne- ja motivaatiomuuttujien perusteella oppilaista muodostettiin kolme ryhmää: heikosti motivoituneet (51 %), myönteisesti koulunkäyntiin suhtautuvat (46 %) ja kielteisesti koulunkäyntiin suhtautuvat (3 %). Tytöt ja erinomaiset osaajat olivat yliedustettuina myönteisesti koulunkäyntiin suhtautuvien ryhmässä, kun taas kahdessa muussa ryhmässä poikia ja heikkoja osaajia oli odotettua enemmän.

Avainsanat: matematiikka, asenteet, motivaatio, PISA-tutkimus, sukupuoli

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.