Artikkelien tiivistelmät

Maria Rönkä, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus, Jari-Erik Nurmi & Noona Kiuru

Luku- ja laskutaidon sekä oppiainekohtaisten minäkäsitysten yhteydet lapsen sosiaaliseen asemaan vertaisryhmässä

Tutkimuksessa tarkasteltiin lapsen vertaisryhmässä saavuttaman sosiaalisen aseman yhteyksiä alkuopetusvuosien koulutaitoihin ja oppiainekohtaiseen minäkäsitykseen. Tutkimus on osa laajempaa Alkuportaat-tutkimusta, jossa on seurattu lasten oppimispolkuja esiopetusvuoden alusta neljännen luokan loppuun. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 2007–2009 esiopetusvuoden sekä ensimmäisen ja toisen luokan keväällä. Tutkimukseen osallistui 274 lasta, joista tyttöjä oli 139 (51 %) ja poikia 135 (49 %). Lasten luku- ja laskutaitoja sekä oppiainekohtaista minäkäsitystä tutkittiin kaikkina kolmena ajankohtana ja lasten sosiometrista asemaa ensimmäisellä luokalla. Tulokset osoittivat, että esiopetusvuoden keväällä lukutaitoiset lapset olivat ensimmäisellä luokalla muita lapsia todennäköisemmin suosittuja toveripiirissä. Suositut lapset myös pärjäsivät muita lapsia paremmin sekä luku- että laskutaidossa ensimmäisellä ja toisella luokalla. Sosiometrinen asema oli yhteydessä lukutaidon kehitykseen siten, että huomiotta jäävät ja keskimääräisen toverisuosion ryhmään kuuluvat lapset osittain saavuttivat lukutaidossaan suosittuja lapsia toisen luokan loppuun mennessä. Sen sijaan torjutut ja ristiriitaisessa asemassa olevat lapset kehittyivät lukutaidossaan huomiotta jääviä ja keskimääräisessä asemassa olevia lapsia hitaammin. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että lasten myönteiset vertaissuhteet ja niihin vaikuttaminen voivat edistää lasten koulutaitojen kehitystä.

Lue lisää