Artikkelien tiivistelmät

Mikko Aro, Kenneth Eklund, Paavo Leppänen & Anna-Maija Poikkeus

Lukivaikeusriskin arviointi ja lukivaikeuden tunnistaminen suomen kielessä

Jyväskylän yliopistossa toteutetussa Lapsen Kielen Kehitys (LKK)–hankkeessa pyrittiin tunnistamaan lukivaikeuksien ennusmerkkejä seuraamalla riskilasten ja verrokkilasten varhaista kehitystä syntymästä kouluikään. Lukutaidon arvioimiseen ja lukivaikeuden tunnistamiseen liittyviä kysymyksiä jouduttiin puntaroimaan kahdessa keskeisessä tutkimusvaiheessa. Ensimmäisen kerran ratkaisuja tehtiin tutkimusta käynnistettäessä, jolloin valittiin tutkimuksen osallistujat. Riskiryhmään lapset valittiin vanhempien lukemis- tai kirjoittamisvaikeuden perusteella. Toisen kerran näitä kysymyksiä pohdittiin seurannassa mukana olleiden lasten tavoittaessa kouluiän, jolloin tarvittiin diagnostisia keinoja ja kriteerejä familiaalisen eli suvuittain esiintyvän lukivaikeusriskin toteutumisen arviointiin. Tässä artikkelissa kuvataan tutkimushankkeessa tehtyjä ratkaisuja ja perusteluja näihin diagnostiikan haasteisiin. Tarkoituksena on myös pohtia lukutaidon arviointiin ja lukivaikeuksien tunnistamiseen liittyviä ongelmia.

Lue lisää