Artikkelien tiivistelmät

Krista Lampi, Kaisa Kirves & Ulla Kinnunen

Työn vaatimusten yhteys unettomuusoireisiin: työasioiden vatvominen välittävänä tekijänä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko työn vaatimukset yhteydessä unettomuusoireisiin ja syntyykö yhteys työasioiden vatvomisen kautta. Työn vaatimuksina tarkasteltiin aikapaineita sekä kognitiivisia ja emotionaalisia vaatimuksia. Vatvomisen osalta keskityttiin tunnepitoiseen vatvomiseen, jonka on todettu olevan terveyden kannalta haitallisin vatvomisen muoto. Tutkimuksen aineisto perustuu keväällä 2013 toteutettuun kyselyyn (= 1 176). Vastaajien keski-ikä oli 46.9 vuotta, ja heistä naisia oli 60 prosenttia. Työn vaatimusten, tunnepitoisen vatvomisen ja unettomuusoireiden välisiä yhteyksiä tarkasteltiin hierarkkisella regressioanalyysilla. Tulokset osoittivat, että aikapaineet sekä kognitiiviset ja emotionaaliset vaatimukset olivat positiivisesti yhteydessä niin unettomuusoireisiin kuin vatvomiseen.

Lue lisää