Ajankohtaista

Sosioekonomiset aivot

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., … & Sowell, E. R. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience. doi:10.1038/nn.3983.

Sosioekonomisten erojen on havaittu heijastuvan kognitiivisessa yksilönkehityksessä. On kuitenkin ollut epäselvää, missä määrin nämä erot heijastuvat aivojen rakenteessa. Tutkijat tarkastelivat sosioekonomisten tekijöiden ja aivojen rakenteen välisiä suhteita 1 099:llä tavanomaisesti kehittyneellä lapsella ja aikuisella (3–20 v). He havaitsivat tulojen olevan logaritmisessa suhteessa aivojen pinta-alaan. Ilmiö oli vahvempi alempaan kuin ylempään tuloluokkaan kuuluvilla tutkittavilla. Se liittyi erityisesti kieltä, lukemista, toiminnanohjausta ja spatiaalisia taitoja tukeviin alueisiin.

Lue lisää