Kirjat
13 kir 01 im01

Mikko Salmelan True emotions teos jakautuu kahteen osaan, joilla on eri tavoitteet: ensimmäinen osa on omistettu kognitiivisten toimintojen roolille emootioissa, toinen taas tunteiden autenttisuudelle ja totuudellisuudelle eli sille, miten luotettavasti tunteet heijastavat todellisuutta. Salmela tarjoaa kumpaankin aihekokonaisuuteen uusia näkökulmia. Ne alkavat katsauksella aiempaan kirjallisuuteen ja päätyvät kunkin luvun lopussa johtopäätöksiin, jotka kumuloituvat läpi teoksen kirjoittajan omiksi näkemyksiksi ja vedetään yhteen teoksen viimeisessä luvussa.

Lue lisää

Kirjat

Aalto, Mauri – Alho, Hannu – Kiianmaa, Kalervo – Lindroos, Lolan (toim.):
 Alkoholiriippuvuus.
 Duodecim. Uudistettu painos alkoholiriippuvuutta hoitoon oikeuttavana sairautena käsittelevästä teoksesta.

Dunderfelt, Tony: Käytä intuitiotasi. Hyödynnä mielesi mahtava voima. Dialogia. Psykologi kirjoittaa intuitiosta.

Hamarus, Päivi – Holmberg-Kalenius, Tina – Salmi, Saija: Opas kiusaamisen jälkihoitoon. PS-kustannus. Koulukiusaamisen jälkihoitoon kehitetty malli.

Lue lisää