Top News 2020

Tieteelliset Artikkelit

Miten kykenemme luomaan muistijälkiä kokemustemme pohjalta ja mitkä aivoalueet osallistuvat tähän tapahtumaan? Pitkään on tiedetty, että hippokampus on oleellinen tapahtumamuistin toiminnassa. Saatu tieto on pohjautunut ihmisen käyttäytymisen ja aivotoiminnan kokeelliseen tutkimukseen, neuropsykologisiin tapaustutkimuksiin sekä tutkimuksiin, joissa eläinten aivotoimintaa on kokeellisesti manipuloitu. Optogenetiikka on suhteellisen uusi tutkimusmenetelmä, joka mahdollistaa tietyn hermosolujoukon toiminnan säätelyn tarkasti määritellyllä ajanhetkellä. Tässä kirjallisuuskatsauksessa kuvataan, kuinka optogenetiikkaa hyödyntävän eläintutkimuksen avulla on kyetty tarkentamaan tietoa hippokampuksen eri alueiden ja aivokuoren merkityksestä muistijälkien muodostumisessa ja muistojen mieleenpalautuksessa.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Sosiaalisten tilanteiden pelko on sosiaalitieteissä vähän tutkittu ilmiö. Ongelman diagnostisesta yleisyydestä huolimatta, sosiaalisista peloista kärsivien omia kokemuksia ei ole tutkittu riittävästi. Vallitsevat hoitokäsitykset korostavat oireiden hoitoa eivätkä tarkastele sosiaalisesta pelosta kärsivän yksilön tilannetta kokonaisvaltaisesti. Tässä tutkimuksessa selvitin sosiaalisista peloista kärsivien (= 67) käsityksiä internetin verkkokeskustelun perusteella. Sosiaalisten representaatioiden teoria toimi välineenä tutkimuskohteen käsitteellistämisessä. Analysoin sosiaalisten tilanteiden pelkoon ja sen hoitoon liittyviä käsityksiä sisällönanalyysin keinoin. Tulosteni perusteella sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja sen hoitoa jäsennettiin keskustelussa biolääketieteellisen, psykologisen ja sosiaalisen käsityksen lisäksi tilannekohtaisesti.

Lue lisää