Kirjat

 

11 kir 01 im01

Ihmisen mielikirja on ensimmäisiä suomenkielisiä päänavauksia ihmismielen toiminnan monitieteiseen ymmärtämiseen. Kirja pohjautuu Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Argumenta-hankkeen Mieli-forumiin, joka kokosi yhteen vuosien 2007–2008 aikana ihmismielen rakennetta, kehitystä ja toimintaa tutkivia eri tieteenalojen edustajia ja loi siten pohjaa uudenlaiselle tieteidenväliselle yhteistyölle. Kirja nivoo yhteen seminaarisarjan aikana kertyneen aineiston ja esittelee hankkeen kuluessa muodostunutta monitieteistä käsitystä mielestä. Hankkeen vastuullisena johtajana ja johtoryhmän vetäjänä toimi Aalto-yliopiston professori Riitta Hari. Teoksen on kirjoittanut kirjoittajakollektiivina toiminut hankkeen johtoryhmä.

Lue lisää

Kirjat
12 kir 02 im01

Jos de Backerin ja Julie Suttonin toimittama kirja keskittyy toiminnallisiin musiikkipsykoterapian psykologisiin interventioihin, menetelmiin ja tekniikoihin. Kirja pohjautuu musiikkipsykoterapian pioneerien, brittiläisten Juliette Alvinin ja Mary Priestleyn musiikilliseen vapaaseen improvisaatioon musiikkipsykoterapiassa. Monet kirjan menetelmistä ja teoreettisista käsitteistä ovat johdettuja psykoanalyysista: Sigmund Freudin (tiedostamaton, transferenssi), Wilfred Bionin (reverie, sisällyttäminen), Donald Winnicottin (kannattelu), Melanie Kleinin (projektiivinen identifikaatio) ja Jacques Lacanin (peili) käsitteisiin viitataan. Uudemmista teorioista Daniel Sternin ja Boston Change Process Study Groupin (BCPSG) tutkimus terapeutin ja potilaan välisestä intersubjektiivisesta kokemisesta on paljon esillä. Peter Fonagyn ja kollegoiden mentalisaatio on myös tuttu psykodynaamisille musiikkiterapeuteille.

Lue lisää

Kirjat

Brunila, Kristiina – Onnismaa, Jussi – Pasanen, Heikki (toim.): 
Koko elämä töihin – koulutus tietokykykapitalismissa.
Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirja. Vastapaino. Keskustelunavaus talouden ja ihmisen tietokyvyn suhteesta.

Kallio, Eeva (toim.): Ajattelun kehitys aikuisuudessa – kohti moninäkökulmaisuutta. Suomen kasvatustieteellinen seura. Aikuisuuden psykologiaa.

Kivijärvi, Taru – Linnove, Tiina:Kasvu ja kasvatus – Kaskas-ryhmätoimintamallista tukea laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Kummi 14. Niilo Mäki Instituutti. Työkaluja päivähoidon työntekijöille lasten toiminnan ja tunteiden säätelyyn sekä yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Lue lisää

Kirjat

13 kir 03 im01

Mielenterveyden ja persoonallisuuden kehityksen häiriöt ovat kiistatta seuraamuksia yksilöiden epätyydyttävistä kasvuolosuhteista. Moderniin aikaan kuuluva medikalisoiva ajattelu kohtelee kuitenkin näitä ilmiöitä sairauksina, ja niiden aiheuttama palvelun tarve sijoitetaan yhteiskunnan institutionaalisessa työnjaossa lääketieteen piiriin. Tämän menettelyn outous tulee harvemmin mieleen, niin itsestään selvänä sitä on tottunut pitämään. Se nousee kuitenkin tietoisuuteen lukiessa kuopiolaisen ryhmän, Marko Lindbergin, Olavi Louherannan, Kati Mustosen, Olli Salon ja Jaakko Steniuksen, kirjoittamaa ja Duodecimin kustantamaa kirjaa Psykoterapeuttinen hoitosuhde.

Lue lisää