Top News 2020

Artikkelien tiivistelmät

Olli-Pekka Heinimäki, Anne-Elina Salo & Marja Vauras

Luonnontieteiden yhteisöllisessä tietokoneavusteisessa oppimisessa omaksuttujen funktionaalisten osallistumisen roolien luokittelun kehittely

Yhteisöllisessä oppimistilanteessa ryhmä, sen jäsenet ja oppimisympäristö ovat aktiivisessa vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Roolit ovat keskeinen osa tätä monimutkaista kokonaisuutta. Rooleja onkin hyödynnetty laadukkaan yhteisöllisen oppimisen edistämisessä määrittämällä opiskelijoille ennalta rooleja oppimistilanteessa omaksuttavaksi. Tällä tavoin roolien spontaani ja dynaaminen luonne jää kuitenkin tavoittamatta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää funktionaalisten osallistumisen roolien kuvaus- ja luokitusjärjestelmä, joka tavoittaa roolien dynaamisuuden luonnontieteiden virtuaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvasta sosiaalisesta oppimisvuorovaikutuksesta, ja arvioida sen luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä yhteisöllisen oppimisvuorovaikutuksen tutkimisessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytettiin hetki hetkeltä etenevää tarkkaa videoanalyysia ja hyödynnettiin roolien eri funktioita ilmentäviä aineisto-otteita.

Lue lisää