Artikkelien tiivistelmät

Anniina Virtanen, Jessica de Bloom & Ulla Kinnunen

Työstä palautumisen kokemusten yhteys arjen kognitiivisiin virheisiin suomalaisilla opettajilla

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, miten suomalaisten opettajien työstä palautumisen kokemukset (työstä irrottautuminen, rentoutuminen, kontrolli, taidonhallinta, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus) vapaa-ajalla ovat yhteydessä heidän arjessa kokemiinsa kognitiivisiin virheisiin. Kognitiiviset virheet ovat muistiin, havaitsemiseen tai toimintaan liittyviä lipsahduksia, jotka yhdistetään kognitiivisen kontrollin ongelmiin. Lisäksi tutkimme, miten ikä, sukupuoli, työn aikapaineet ja uniongelmat selittävät kognitiivisia virheitä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena toukokuussa 2017 (= 909). Osallistujat olivat suomalaisia opettajia ja rehtoreita, joista valtaosa (93 %) työskenteli peruskoulussa. Osallistujien keski-ikä oli 51 vuotta, ja heistä 78 prosenttia oli naisia. Hierarkkisen regressioanalyysin tulokset osoittivat, että vähäiset rentoutumisen ja kontrollin kokemukset vapaa-ajalla, nuorempi ikä, naissukupuoli, työn aikapaineet ja uniongelmat olivat yhteydessä siihen, että kognitiivisia virheitä raportoitiin enemmän. Tutkituista tekijöistä uniongelmat osoittautuivat merkityksellisimmäksi selittäjäksi.

Lue lisää