Tieteelliset artikkelit

Tieteelliset artikkelit annetaan arvioitavaksi pääsääntöisesti kahdelle asiantuntijalle. Heillä on mahdollisuus esittää kirjoitukseen muutoksia, jotka kirjoittajien edellytetään tekevän. Kirjoitus lähetetään arvioijille nimettömänä.

Tieteelliset artikkelit annetaan arvioitavaksi pääsääntöisesti kahdelle asiantuntijalle. Heillä on mahdollisuus esittää kirjoitukseen muutoksia, jotka kirjoittajien edellytetään tekevän. Kirjoitus lähetetään arvioijille nimettömänä.

Pituus lähdeluettelo, taulukot ja kuviot mukaan lukien: 35 000–60 000 merkkiä välilyönteineen.

Tieteellisten artikkelikäsikirjoitusten laatijoilta tarvitaan ehdottomasti seuraavat tiedot ja aineistot (katso myös Yleiset ohjeet):

1. tiedosto: nimiölehti

 • Suomenkieliset kirjoittajatiedot
  • kunkin tekijän nimi (Etunimi Sukunimi)
  • yliopistollisen tutkinnon lyhenne (esim. PsT) sekä maininta mahdollisesta dosentin arvosta
  • toimi
  • työpaikka (yliopiston tapauksessa laitoksen/tutkimusyksikön tasolla ilmoitettuna)
 • Englanninkieliset kirjoittajatiedot
  • kunkin tekijän nimi
  • yliopistollisen tutkinnon lyhenne (esim. PsD) sekä maininta mahdollisesta dosentin arvosta (title of docent)
  • toimi
  • työpaikka
  • ainakin vastuukirjoittajan osoite ja haluttaessa sähköposti ja/tai puhelinnumero
 • Kiitokset
  • Mahdolliset kiitokset rahoittajille ja muille tahoille.

2. tiedosto: artikkelikäsikirjoitus

 • Suomenkielinen tiivistelmä (yhteensä 1 400–1 600 merkkiä välilyönteineen)
  • suomenkielinen otsikko
  • suomenkielinen tiivistelmä (johdanto, jossa esitetään tutkimuksen tarkoitus ja kohde; tutkimuksen menetelmät ja keskeiset tulokset; johtopäätökset )
  • suomenkieliset avainsanat
 • Englanninkielinen tiivistelmä (yhteensä 1 400–1 600 merkkiä välilyönteineen)
  • englanninkielinen otsikko
  • englanninkielinen tiivistelmä (johdanto, jossa esitetään tutkimuksen tarkoitus ja kohde; tutkimuksen menetelmät ja keskeiset tulokset; johtopäätökset )
  • englanninkieliset avainsanat
 • Nostolauseet eli highlightit (yksittäinen lause korkeintaan 80 merkkiä välilyönteineen)
  • 3–5 lyhyttä suomenkielistä lausetta, joita voidaan käyttää nostoina (highlighteina) viestinnässä ja markkinoinnissa, jos käsikirjoitus hyväksytään julkaistavaksi
 • Leipäteksti
  • lähdeluettelo leipätekstin jälkeen samassa tiedostossa
  • taulukot, kuviot ja niiden kuvatekstit a) leipätekstiin oikeille paikoilleen sijoitettuina sekä b) irrallisina alkuperäistiedostoina niin, että jokainen taulukko/kuvio on erillisenä tiedostona (ks. Yleiset ohjeet)

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus

Psykologia-lehti on ottanut käyttöönsä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen (http://www.tsv.fi/tunnus/) ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/kayton-edellytykset). Tunnus on ollut käytössä numerosta 1/2015 alkaen.

Kaikki Psykologia-lehteen julkaistaviksi lähetetyt tieteelliset artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin. Muun tyyppiset kirjoitukset voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviota. Lehti on sitoutunut noudattamaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja vaatimuksia. Vastaava toimittaja käsittelee hänelle allokoidun tieteellisen artikkelin julkaisuehdotuksen. Alustavan arvion perusteella toimitus tekee hänen esityksestään päätöksen mahdollisen vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään noin 30 päivän kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen etenemisestä. Toimitus pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita, jotka ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Arvioijat toimivat anonyymisti. Asiantuntijana ei voi olla käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai esimies, alainen tai työn ohjaaja. Työn arvioijalla ei myöskään ole ollut yhteisjulkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa kolmen viime vuoden aikana. Arvioinnin ensisijaisena kohteena on työn empiirinen ja teoreettinen laatu. Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin. Lausuntojen perusteella toimitus tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta vastaavan toimittajan esityksestä. Tekijöille lähetetään viipymättä tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdolliset julkaisemisen edellytykseksi muodostuneet muutosehdotukset. Tekijät saavat myös arvioijien lausunnot.