Artikkelien tiivistelmät

Riku Perhoniemi & Jari Hakanen

Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla

Työhyvinvoinnin sosiaalista luonnetta, esimerkiksi työntekijöiden yksilöllisen hyvinvoinnin vaikutusta heidän työtovereidensa hyvinvointiin, on tutkittu verrattain vähän. Tavoitteenamme oli tutkia myönteisten potilaskontaktien yhteyttä työn imuun sekä työn imun ja ystävällisen käytöksen siirtymisprosessia työpareina toimivien hammaslääkäreiden ja hammashoitajien välillä. Oletimme myönteisten potilaskontaktien olevan yhteydessä itse koettuun työn imuun, tämän näkyvän työparin toiselle osapuolelle ja olevan myös myönteisessä yhteydessä ystävälliseen käyttäytymiseen työparia kohtaan. Tällaisen prosessin kautta oletimme työn imun edelleen siirtyvän työparin toiselle osapuolelle. Kyselyaineisto koostui 470:n työparina toimivan hammaslääkärin ja hammashoitajan kokemuksista. Hammaslääkäreistä 80 prosenttia ja hammashoitajista 100 prosenttia oli naisia. Hypoteeseja testattiin rakenneyhtälömalleilla. Tuloksemme osoittivat, että työn imu voi siirtyä ystävällisen käyttäytymisen välittämänä molemmin suuntaisesti työparin osapuolten välillä. Kokemukset myönteisistä potilaskontakteista vahvistivat osaltaan työn imun ja sen siirtymisen todennäköisyyttä. Työn imua voidaan edistää työn voimavarojen vahvistamisen ohella valmentamalla työntekijöitä myönteisissä työyhteisötaidoissa, kuten myönteisten tunteiden ilmaisemisessa, onnistumisten jakamisessa ja palautteen antamisessa.

Lue lisää