Top News 2020

Kirjat

Kirjassa etsitään selitystä ja lääkettä muun muassa tutkimuksissa toistuvasti esiin nousevaan äitien väsymykseen ja yksinäisyyteen. Vähenisikö äitien syyllisyys ja masennus, jos avoimemmin puhuttaisiin siitä, että yksin oleva äiti on suorastaan luonnoton asia? Ihmislajin historiaan ja muihin lajeihin vertailuja tekemällä Rotkirch toteaa ponnekkaasti, että äitiyden jakaminen, jopa ulkoistaminen, kuuluu äitiyteen. Tällä provokatiivisella väitteellä ei tarkoiteta äidin ja lapsen ainutlaatuisen suhteen sivuuttamista tai väheksymistä, vaan perhesuhteiden ja yhteisöllisen kasvatuksen merkityksen ymmärtämistä. Koska perheen ihmissuhteiden nähdään ulottuvan kauas kodin seinien ulkopuolelle, käydään kirjassa läpi paitsi parinvalintaa, vanhemmuutta ja isovanhemmuutta myös sisaruussuhteita ja suhdetta ystäviin.

Lue lisää

Kirjat

Hari, Riitta – Järvinen, Jaakko – Lehtonen, Johannes – Lonka, Kirsti – Peräkylä, Anssi – Pyysiäinen, Ilkka – Salenius, Stephan – Sams, Mikko – Ylikoski, Petri: Ihmisen mieli. Gaudeamus. Kokonaiskuvaa ihmismielestä Suomen Kulttuurirahaston 2007–2008 tukeman Mieli-forum-hankkeen pohjalta.

Helkama, Klaus: Suomalaisten arvot. SKS Kirjat. Mitkä arvot kuuluvat suomalaisten omakuvaan, miten ne muuttuvat, ja miten arvomaailma vaikuttaa maiden kilpailukykyyn.

Järvensivu, Anu:Tarinoita suomalaisesta työelämästä. Työterveyslaitos. Tutkimuksen osana kerättyjä tarinoita työelämän muutoksista ja tietoa niiden muodostamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Lue lisää

Kirjat

Mindfulnessin nimissä markkinoidaan nykyään useita erilaisia koulutuksia, harjoituksia ja retriittejä, ja käsite on hyvinkin venyvä. Sitä pidetään ”itäisenä” virtauksena, ja myös Klemola käyttää tätä termiä. En kuitenkaan käytä seuraavassa mielelläni käsitteitä ’länsimainen’ ja ’itämainen’, koska ne ovat eurosentrisiä käsitteitä. Puhun mieluummin Kauko-Aasian kulttuureista ja angloamerikkalaisesta tai eurooppalaisesta kulttuurista.

Lue lisää