Tieteelliset Artikkelit

Pokeri on suosittu uhkapeli, joka poikkeaa muista uhkapeleistä erityisesti taitoaspektinsa johdosta: toisin kuin suurimmassa osassa muista uhkapeleistä, pokerissa tarpeeksi taitavan pelaajan on mahdollista jäädä voitolle pitkällä aikavälillä. Pokeritaitoa voidaan mitata luotettavasti, ja sen kehittyminen ennustaa kykyä tehdä rationaalisia – rahallisesti tuotollisia – päätöksiä pokeripelissä. Pokeritaidon osa-alueet voidaan jakaa teknisiin eli pelistrategisiin taitoihin ja niin sanottuihin emotionaalisiin, tunteiden säätelyyn liittyviin taitoihin. Pokeritaitojen kehittymisen kannalta on olennaista, että pelaajalla on kattava ymmärrys keskeisistä pokeripeliin liittyvistä matemaattisista käsitteistä. Hyvä ymmärrys pokeripelin mekaniikasta ja sen taitopeliluonteesta on keskeinen osa myös pokeriin liittyvää tunteiden säätelyä.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko työn vaatimukset yhteydessä unettomuusoireisiin ja syntyykö yhteys työasioiden vatvomisen kautta. Työn vaatimuksina tarkasteltiin aikapaineita sekä kognitiivisia ja emotionaalisia vaatimuksia. Vatvomisen osalta keskityttiin tunnepitoiseen vatvomiseen, jonka on todettu olevan terveyden kannalta haitallisin vatvomisen muoto. Tutkimuksen aineisto perustuu keväällä 2013 toteutettuun kyselyyn (= 1 176). Vastaajien keski-ikä oli 46.9 vuotta, ja heistä naisia oli 60 prosenttia. Työn vaatimusten, tunnepitoisen vatvomisen ja unettomuusoireiden välisiä yhteyksiä tarkasteltiin hierarkkisella regressioanalyysilla. Tulokset osoittivat, että aikapaineet sekä kognitiiviset ja emotionaaliset vaatimukset olivat positiivisesti yhteydessä niin unettomuusoireisiin kuin vatvomiseen. Myös vatvominen ja unettomuusoireet olivat positiivisesti yhteydessä toisiinsa. Tunnepitoinen vatvominen välitti täysin kognitiivisten ja emotionaalisten vaatimusten ja unettomuusoireiden sekä osittain aikapaineiden ja unettomuusoireiden välistä yhteyttä.

Lue lisää