Top News 2020

Lectio Praecursoria

Nykypäivän työelämässä eettisten arvojen vaaliminen on yhä enemmän keskiössä. Osaavien ammattilaisten rekrytointi on haastavaa, ja toisaalta jo olemassa olevien sekä uusien työntekijöiden sitouttaminen organisaatioon vaatii tietoista organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittämistä. Arvot, joita eettinen organisaatiokulttuuri ilmentää, ovat yhä keskeisemmässä asemassa työpaikan valinnassa. Eettisyys edistää organisaation mainetta, ja hyvämaineinen työnantaja on etulyöntiasemassa vastuuntuntoisen, osaavan ja motivoituneen henkilöstön hankinnassa ja sitouttamisessa.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Sukupuolella on merkitystä. Sukupuoli vaikuttaa siihen, millaisia mahdollisuuksia meillä on, mihin koemme velvollisuutta, ja mitä meiltä odotetaan. Sukupuolella on vaikutusta muun muassa siihen, millaisia merkityksiä sanomisillemme, tekemisillemme ja olemuksellemme annetaan. Sukupuoli vaikuttaa siihen, miten meitä tulkitaan ja miten meitä kohdellaan. Käsite sukupuolittuneisuus viittaa siihen, miten nämä sukupuoleen liittyvät käsitykset, odotukset ja tulkinnat perustuvat eriytyneisiin ja usein vastakkaisiksi ajateltuihin sukupuolirooleihin, miehen ja naisen rooleihin. Sukupuolittaminen alkaa jo lapsuudessa ja näkyy esimerkiksi siinä, millaisia leluja ja värejä tytöille ja pojille valitaan, millä sanoilla heitä kuvaillaan ja millä äänenpainoilla heille puhutaan. Sukupuoli ei ole vain biologinen ominaisuus, vaan se rakentuu sosiaalisessa kanssakäymisessä, kun toimimme ja tulkitsemme toistemme toimia sen kautta, mikä kulttuurissa ymmärretään miehille tai naisille ominaiseksi. Naiset voivat kohdata enemmän ulkonäkönsä kommentointia ja perheeseen liittyviä kysymyksiä työmaailmassa kuin miehet. Toisaalta miehet voivat kokea ristiriitaisia odotuksia esimerkiksi vahvuuden ja herkkyyden osoittamisen välillä parisuhteessa. 

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Oheinen kuva (Kuva 1) on väitöskirjani kannesta. Kuvitellaan, että kuva esittää oppimistilannetta. Koska nykyisin oppimista ajatellaan usein uuden osaamisen rakentamisena, tällainen rakennusaiheinen kuva sopii hyvin oppimistilanteenkin kuvaamiseen. Tarkastellaan ensin kuvassa näkyvää rakennusta. Kun ajatellaan rakennusta uuden osaamisen rakentumisen kuvaajana, huomataan, että osa taidoista ja tiedoista on jo rakentunut vahvaksi kivijalaksi ja tukevaksi perusmuuriksi korkeammille tasoille rakentuvalle osaamiselle. Kuvasta nähdään myös, että rakennuksen korkeammalla olevat tasot eivät ole vielä vahvoja, järkkymättömän lujia kivirakenteita. Rakennuksen korkeammalla olevat tasot kuvaavatkin hyvin vasta työn alla olevia, perusmuurin päälle orastavia ja edelleen paljon harjoittelua vaativia osaamistasoja.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Väitöskirjani käsittelee itsetuntoa. Erityisesti se keskittyy itsetunnon kehitykseen nuoruudesta keski-ikään ulottuvalla ajanjaksolla. Tutkimuksessa on seurattu yhtä tamperelaisnuorten kohorttia vuodesta 1983 alkaen, jolloin tutkittavat olivat 16-vuotiaita peruskoulun yhdeksäsluokkalaisia, aina vuoteen 2009 asti, jolloin he olivat 42-vuotiaita keski-ikäisiä. Itsetunnon kehityksen lisäksi olen tutkimuksessani tarkastellut, miten jotkin valikoidut tekijät ovat yhteydessä itsetunnon kehityskulkuun: miten ne ennustavat itsetunnon myöhempää kehitystä tai miten ne kehittyvät yhdessä itsetunnon kanssa.

Lue lisää