Tieteelliset Artikkelit

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten rehtorien työhyvinvointia työinnon ja työuupumuksen profiilien avulla. Lisäksi työn vaatimusten ja voimavarojen mallin mukaisesti tutkimuksessa tarkasteltiin työn haasteiden (hallinnolliset tehtävät, työn määrä, uuden opetussuunnitelman (OPS) tuomat haasteet, monikulttuurisuushaasteet) ja voimavarojen (koulun ja omien arvojen vastaavuus, monikulttuurisuusrikkaus, fyysinen kunto) yhteyksiä rehtorien työhyvinvointiprofiileihin. Kyselytutkimukseen osallistui 575 rehtoria (60 % naisia) eri puolilta Suomea. Latentin profiilianalyysin avulla tunnistettiin kolme työhyvinvointiprofiilia: 46 prosenttia rehtoreista koki samanaikaisesti korkeaa työintoa ja matalaa uupumusta (innostuneet), 37 prosenttia koki keskitasoista uupumusta ja innostusta (uupumusriskissä olevat) ja 17 prosenttia koki korkeaa uupumusta ja keskitasoista työintoa (uupuneet). Rehtorit, jotka kokivat, että uusi OPS toi paljon haasteita heidän työhönsä tai että koulun arvot eivät vastanneet heidän henkilökohtaisia arvojaan, kuuluivat useammin uupumusriskiprofiiliin tai uupuneiden profiiliin kuin innostuneiden profiiliin. Rehtorit, jotka raportoivat monikulttuurisuuden rikastuttavan työtänsä, kuuluivat useammin työintoisten kuin uupumusriskissä olevien tai uupuneiden profiiliin. Tulokset osoittivat, että suuri osa (46 %) rehtoreista koki alhaista työuupumusta, mutta erilaiset rehtorien työhön liittyvät vaatimukset, kuten uuden OPSin tuomat haasteet ja hallinnollinen työ, lisäsivät rehtorien uupumusriskiä.

Lue lisää