Indeksi

Indeksi 2018, 53. vuosikerta

Pääkirjoitus

Logren, A., Tiitinen, S. & Weiste, E.
Vaikuttavuutta ohjaukseen vuorovaikutuksen keinoin
(5–6, 326–327)

Salmela-Aro, K. & Vainikainen, M.-P.
Katse kohti koulua
(2–3, 74–75)

Vainikainen, M.-P.
Miten tekijyysmääritellään?
(1, 2–3)

Vainikainen, M.-P.
Viittauskäytännöt kuntoon
(4, 230–231)

Tieteelliset artikkelit

Anttila, M. & Lindblom, S.
Korreloiko menestys opiskelijavalinnassa työmotivaation ja sitoutumisen kanssa? Tarkastelussa rajavartijan peruskurssin opiskelijavalinta
(4, 245–261)

Hietalahti, M., Helkama, K. & Kokko, K.
Henkisyysarvo, perimmäisten kysymysten pohdinta ja henkinen hyvinvointi keski-iässä
(1, 11–26)

Jansson, M. & Stenberg, H.
Liikunnan antidepressiiviset vaikutusmekanismit
(1, 4–10)

Kaikkonen, S., Saukkoriipi, V. & Holma, J.
Sukupuolipuhe eron jälkeiseen vainoamiseen syyllistyneiden miesten haastatteluissa
(4, 232–244)

Karhu, A., Savolainen, H. & Närhi, V.
Yhteistyö ja psykologisen tiedon soveltaminen tukevat ADHD-oireisen oppilaan toimintakykyä koulussa
(2–3, 76–88)

Kiuru, N., Kalliomäki, K., Metsäpelto, R.-L., Ahonen, T. & Hirvonen, R.
Nuorten harrastuneisuuden, koulun vaihtamisen ja sukupuolen yhteydet subjektiiviseen hyvinvointiin siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun
(2–3, 108–130)

Maksniemi, E., Hietajärvi, L., Lonka, K., Marttinen, E. & Salmela-Aro, K.
Sosiodigitaalisen osallistumisen, unenlaadun ja kouluhyvinvoinninväliset yhteydet kuudesluokkalaisilla
(2–3, 180–200)

Minkkinen, J., Hotulainen, R. & Rimpelä, A.
Maahanmuuttajataustaisten nuorten psykososiaalinen oireilu Helsingin metropolialueella
(2–3, 89–107)

Pohjola, M., Kykyri, V.-L. & Laitila, A.
Neuvottelu vastuusta ja toimijuudesta yhteistyön kehittämiseen liittyvässä konsultaatiossa
(5–6, 386–401)

Stevanovic, M., Valkeapää, T., Weiste, E. & Lindholm, C.
Osallisuus ja yhteinen päätöksenteko mielenterveyskuntoutuksessa
(5–6, 402–420)

Thuneberg, H. & Salmi, H.
Näkymätön havaittavaksi – klusterianalyysi abstraktin ilmiön oppimisesta konkreettisesti lisäketodellisuuden (augmented reality) avulla
(2–3, 201–215)

Tiitinen, S., Weiste, E., Ruusuvuori, J. & Laitinen, J.
Ryhmäohjauksen vuorovaikutusmekanismit vertaistuen kokemusten taustalla
(5–6, 345–363)

Tommo, H., Hokkanen, L. & Klenberg, L.
Kielellisiin ja sosiaalisten taitojen vaikeuksiin liittyvät toiminnanohjauksen piirteet esikouluiässä
(2–3, 166–179)

Vainikainen, M.-P. & Hautamäki, J.
Selittääkö yrittäminen oppilaiden osaamisessa havaittuja ryhmäeroja? Itsearvioitu yrittäminen, investoitu työaika ja osaamiserot lokitietoanalyysin valossa
(2–3, 152–165)

Varonen, A., Tuominen, H., Hietajärvi, L., Salmela-Aro, K., Hakkarainen, K. & Lonka, K.
Tavoiteorientaatiot, koulutustavoitteet ja koulumenestys kuudennella luokalla
(2–3, 131–151)

Vehviläinen, S. & Svinhufvud, K.
Työskentelyongelman määrittely opintopsykologin vastaanotolla
(5–6, 364–385)

Virtanen, T., Haverinen, K. & Leskinen, M.
Rakenneyhtälömallinnuksen menetelmällisiä ja käsitteellisteoreettisia lähtökohtia käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa
(4, 262–284)

Weiste, E., Vehviläinen, S., Leino, T. & Laitinen, J.
Ohjauksen vuorovaikutuskäytänteet työterveystarkastuksissa: vertailu ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen
(5–6, 328–344)

Wiklund, M. & Stevanovic, M.
Ymmärrysongelmat ja vuorovaikutustaitojen opettaminen lievästi autististen varhaisnuorten kuntoutuskeskusteluissa
(5–6, 421–439)

Lectio praecursoria

Hakoköngäs, E.
Kuvallinen kollektiivinen muisti: sosiaalisten representaatioiden näkökulma
(1, 31–34)

Kaakinen, M.
Erillään verkossa: verkkovihan sosiaalipsykologinen tarkastelu
(4, 293–296)

Karvonen, A.
Puolisoiden välinen hermostollinen synkronia kasvaa pariterapiassa
(1, 35–38)

Perko, K.
Lähijohtaminen ja työntekijöiden hyvinvointi: resurssiteorioihin pohjautuva psykologinen näkökulma
(1, 27–30)

Renko, E.
Pyhä toimijuus: miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset asennoituvat alkoholinkäytön puheeksiottoon ja käyttöön liittyvään neuvontaan?
(4, 285–288)

Sorariutta, A.
Yhdessä enemmän matemaattista osaamista: vanhempien ja varhaiskasvatuksen vaikutukset lapsen taitoihin
(4, 289–292)

Tapasimme tutkijan

Eerika Finell
(1, 39–40)

Keskustelua

Helkama, K.
Suomalainen identiteetti ja arvot: sosiaalipsykologista historiaa
(4, 302–319)

Roivainen, E.
Harjoitusvaikutus toistotestauksessa kognitiivisilla testeillä
(4, 297–301)

Kirjat

Hautamäki, A.
Sukupolvien yli välittyvä trauma – vaiennettuun kärsimykseen liittyvät taakkasiirtymät; Siltala, P.: Taakkasiirtymä. Trauman siirto yli sukupolvien
(1, 42–48)

Helkama, K.
”Meistä tuli muurareita…” – sosiaalisen kehityksen poluilla; Pulkkinen, L. (yhteistyössä K. Kokon kanssa): Human developmentfrom middle childhood to middle adulthood
(2–3, 216–218)

Kukkamäki, M.
Tarpeiden ja tavoitteiden vietävänä – vai valitsijana?; Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. (toim.): Mikä meitä liikuttaa – motivaatiopsykologian perusteet
(1, 48–50)

Pajo, K.
Ohjaus- ja terapia-alan ammattilainen – tunnetko vuorovaikutustyökalusi?; Sellman, J. & Tykkyläinen, T.: Puheterapia. Vuorovaikutus muutoksen välineenä
(5–6, 440–441)

Takala, E.
Antaa kaikkien kukkien kukkia; Gopnik, A.: Puuseppä vai puutarhuri? Vanhemmuuden suorittamisesta onnellisen lapsuuden tukemiseen
(1, 51–52)

Kirjauutuuksia
(1, 53–54)

Psykologian rekisteri 2017

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat
(1, 55–69)

English summaries

English summaries
(1, 70–71)

English summaries
(2–3, 219–226)

English summaries
(4, 321–323)

English summaries
(5–6, 446–451)